Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
459B1

Naziv predmeta:
Ekološka biohemija

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

4

Vrsta studija:

master akademske studije

Studijski program:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E51B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Vladimir P. Beškoski
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Kristina Ž. Joksimović, master biohemičar

Fond časova:

Nedeljno: dva časa predavanja + dva časa laboratorijskih vežbi (2+0+2)

Ciljevi:

U prirodi su stalno prisutne složene interakcije i odnosi geo- i bioekosfere (mikroorganizmi, biljke, životinje i čovek), zahvaljujući kojima je priroda jedinstvena celina, kroz koju protiču elementi i energija u kompleksnim biogeohemijskim ciklusima. Cilj predmeta je da studenti nauče da procese u prirodi posmatraju celovito i kroz komunikaciju zahvaljujući biohemijskim procesima i komunikaciji pomoću molekula različitih struktura i veličine.

Ishod:

Krajnji ishod stečenih znanja na predavanjima i vežbama je da studenti sve procese u prirodi i narušenim prirodnim sistemima razumeju kao jedinstvo biogeohemijskih ciklusa elemenata i energije i da ta znanja umeju da primene na problemima sa kojima mogu da se suoče u praksi.

Oblici nastave:

Interaktivna nastava, laboratorijske vežbe i seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • J. B. Harborne: Introduction to Ecological Biochemistry, 4th Edn., Academic Press, San Diego, 2002, pp. 318
 • T. M. Schmidt, M. Schaechter: Topics in Ecological and Environmental Microbiology, Academic Press, San Diego, 2012, pp. 749
 • J. R. Freeland: Molecular Ecology, Wiley, Chichester, 2005, pp. 388
 • Matrijali sa predavanja i vežbi

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Životna sredina kao jedinstvena biogeocenoza.
 2. Aut- i sinekološki pristup biocenozama, abiotički ekološki pokazatenji i ekstremofilnost.
 3. Biotički ekološki pokazatelji i neki modeli rasta populacija.
 4. Biodiverzitet i raznolikost strukture i veličine molekula koje sintetišu živi organizmi.
 5. Biohemijska adaptacija na ekstremne uslove životne sredine.
 6. Biohemijski odnosi između biljkama.
 7. Biohemijski odnosi između biljaka i mikroorganizama.
 8. Biohemijski odnosi između biljaka i insekata.
 9. Biohemijski odnosi između insekata i odnosi izmeću drugih životinja.
 10. Biohemijske interakcije u slatkim i slanim vodama.
 11. Anaerobioza i aerobioza.
 12. Ekotoksikologija.
 13. Značaj molekularne ekologije za razumevanje ekološke ravnoteže.
 14. Biodegradacija ksenobiotika, biomineralizacija, bioakumulacija, detoksikacija.
 15. Primenjeni aspekti ekološke biohemije.

Laboratorijske vežbe:

25 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

Timska realizacija problema-miniprojekta prema izboru studenata, ili uključivanje u deo projekta iz neke oblasti ekološke biohemije koja je trenutno aktuelna u nastavničkim laboratorijama, kao što je, na primer, mikrobiološka hitinaza kao bionsekticid, isparljive organske kiseline kao atraktanti za neke insekte, mikrobno dehalogenovanje PCP...

Seminarski radovi:

15 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Tue Dec 3 14:02:09 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet