Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
302B2

Назив предмета:
Аналитичка хемија 2

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

101K2

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 2. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Татјана Ж. Вербић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Милош П. Пешић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Оливера С. Марковић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + један час теоријских вежби + пет часова лабораторијских вежби (2+1+5)

Циљеви:

У оквиру курса из Аналитичке хемије 2 студенти треба да се упознају са теоријским основама и применом оптичких и електрохемијских метода анализе.

Исход:

Студенти ће бити оспособљени да самостално изведу мерења и одређивања у оквиру основних електрохемијских и оптичких метода анализе. Осим тога, студенти ће научити да обрађују експериментално добијене податке, да их графички представе на одговарајући начин, као и да изведу закључке о квалитету добијених резултата. Стечена теоријска и практична знања са овога курса ће студентима омогућити боље разумевање и једноставније савлађивање курсева на вишим годинама студија, где се инструменталне методе анализе незаобилазно користе.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, лабораторијске вежбе, колоквијуми, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Студент као ваннаставну активност има обавезу да, уколико то није урадио у току самих вежби, заврши графичку обраду резултата и среди сваку урађену, групну и појединачну вежбу.

Литература:

Основна литература:

 1. М. Тодоровић, П. Ђурђевић, В. Антонијевић: Оптичке методе инструменталне анализе, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, 1997.
 2. Д. Манојловић, Ј. Мутић, Д. Шеган: Основе електроаналитичке хемије, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, 2011.
 3. Т. Вербић, М. Пешић, Н. Обрадовић, И. Цвијетић: Практикум са збирком задатака из инструменталне аналитичке хемије - оптичке и електроаналитичке методе, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, 2018.

Помоћна литература:

 1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry, Brooks/Cole, USA.
 2. D. C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freeman and Company, New York, USA.
 3. D. Harvey: Modern analytical chemistry, McGraw-Hill Higher Education, The McGraw-Hill Companies, Inc. USA.

Додатни материјал:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~tatjanad/Analiticka_hemija_2--302B1/

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод у оптичке методе.
 2. Извори зрачења, монохроматори и детектори.
 3. Апсорпционе оптичке методе. Колориметрија и спектрофотометрија.
 4. Атомска апсорпциона спектроскопија.
 5. Емисионе оптичке методе. Пламена фотометрија.
 6. Флуоресцентна спектроскопија.
 7. Увод у електрохемију.
 8. Кондуктометрија.
 9. Потенциометрија. Електрични потенцијал и електромоторна сила.
 10. Директна потенциометријска мерења и потенциометријске титрације.
 11. Електрогравиметрија.
 12. Кулометрија.
 13. Увод у волтаметрију. Основе поларографије.
 14. Циклична волтаметрија. Пулсне и стрипинг технике.

Теоријске вежбе:

0 поена (1 час недељно)

Програм рада:

На терминима теоријских вежби студенти решавају рачунске задатке из тематске целине која се обрађује на предавањима и лабораторијским вежбама. Осим тога дискутују се евентуалне нејасноће са предавања и лабораторијских вежби.

Лабораторијске вежбе:

20 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Употреба лабораторијског посуђа у квантитативној хемијској анализи – подсећање. Увод у обраду резултата мерења. Основни статистички појмови.
 2. Групне вежбе из оптичких метода. Проучавање реверзибилности реакције хидролизе бромазепама у киселој средини. Рефрактометријско одређивање садржаја шећера у бистрим соковима.
 3. Групне вежбе из оптичких метода. Спектрофотометријско одређивање киселинске константе индикатора бромтимол плавог. ICP-OES анализа реалних узорака (показно).
 4. Групне вежбе из оптичких метода. Спектрофотометријско одређивање тиоцијаната у пљувачки. Спектрофлуориметријско одређивање кинина у безалкохолним пићима.
 5. Овера и одбрана вежби из оптичких метода.
 6. Групне вежбе из кондуктометрије. Одређивање сувог остатка чесменске воде. Одређивање критичне мицеларне концентрације детергената. Одређивање садржаја пропранолол-хидрохлорида у таблетама.
 7. Овера и одбрана вежби. Појединачне вежбе из кондуктометрије. Киселинско-базне титрације (смеша сирћетне и сумпорне киселине) или таложна титрација (одређивање јодида аргентометријски).
 8. Групне вежбе из потециометрије. Одређивање флуорида у узорцима воде и пасте за зубе јон-селективном електродом. Одређивање константе стабилности комплекса [Ag(NH3)2]+ (концентрациони спрег).
 9. Групне вежбе из потенциометрије. Одређивање киселинских константи глицина. Одређивање фосфорне киселине у кока-коли.
 10. Овера и одбрана вежби. Појединачне вежбе из потенциометрије. Одређивање фосфорне киселине или одређивање хлорида и јодида у смеши.
 11. Групне вежбе из електролизе. Електрогравиметријско одређивање бакра. Електрогравиметријско одређивање олова. Одређивање HCl кулометријски.
 12. Овера и одбрана вежби.
 13. Групне вежбе из волтаметрије. Квалитативна и квантитативна поларографска анализа метала. Испитивање реверзибилности хемијске реакције цикличном волтаметријом.
 14. Овера и одбрана вежби.

Семинарски радови:

5 поена

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

25 поена

Усмени испит:

30 поена

Mon Jun 13 12:32:16 2022

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет