Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
211H1

Назив предмета:
Органске синтезе 1

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 3. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Филип Ј. Бихеловић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Радомир Н. Саичић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Лука П. Новковић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Бојан З. Вуловић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Катарина Б. Коматовић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (2+0+4)

Циљеви:

Стицање теоријских знања из области органске синтезе, самостална реализација експерименталних поступака којима се добијају конкретна органска једињења, применом реакција халогеновања, оксидације и редукције.

Исход:

Оспособљеност за самостални препаративни рад у органској хемији, на нивоу трансформација функционалних група.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Живорад Чековић: Принципи органске синтезе, Научна књига, Београд, 1988.
 • Зорана Ферјанчић, Филип Бихеловић: Препаративна органска хемија, Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, 2012.
 • Mатеријал који је доступан на веб-страни Катедре за органску хемију Хемијског факултета

Помоћна литература:

 • Енциклопедија реагенаса за органску синтезу, Уредник Л. Пакет, Џон Вајли, 1996 (доступно у библиотеци Хемијског факултета)
 • Органске синтезе, збирни волумени 1-9 (доступно у библиотеци Хемијског факултета)
 • Вогелов практикум органске хемије, 4. издање, Лонгман, Лондон, 1981.

Додатни материјал:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~rsaicic/Organske-sinteze/

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

8 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Уводно предавање
 • Халогеновање (1): Превођење алкохола у алкил-халогениде и сличне деривате. Адиција халогеноводоника на алкене.
 • Халогеновање (2): Адиција халогена на алкене и сличне реакције. Халогеновање карбонилних једињења.
 • Халогеновање (3): Методе добијања органофлуорних једињења.

Материјал са предавања: Halogenovanje.pdf

 • Ароматичне супституције: халогеновање, сулфоновање, нитровање ароматичних једињења. Нуклеофилне ароматичне супституције уз стварање везе угљеник-хетероатом.

Материјал са предавања: Aromaticne_supstitucije_FT.pdf

 • Редукције (1): Појам, подела. Каталитичке хидрогенизације.
 • Редукције (2): Редукције помоћу металних хидрида.
 • Редукције (3): Редукције помоћу растворних метала, у протичним и апротичним условима.
 • Редукције (4): Остале редукције: Мирвајн-Пондорф-Верлијева редукција, редукције помоћу хидразина и његових деривата, ензимске редукције.

Материјал са предавања: Redukcije.pdf

 • Оксидације (1): Оксидације алкана; Оксидације алкена: хидроксилација и фрагментација алкена; Алкоксимеркуровање; Вакерова оксидација.
 • Оксидације (2): Епоксидације алкена (помоћу перкиселина; помоћу базног водоник-пероксида; Шарплес-Кацукијева епоксидација).
 • Оксидације (3): Алилне и бензилне оксидације.
 • Оксидације (4): Оксидације алкохола.
 • Оксидације (5): Оксидације гликола, фенола карбонилних једињења и др.

Материјал са предавања: Оксидације (проф. Саичић),   Оксидације (доц. Бихеловић)

 • Реакције стварања везе угљеник-азот и угљеник-кисеоник.

Материјал са предавања: Reakcije_stvaranja_C-N_i_C-O_veze.pdf

 • Синтезе деривата карбоксилних киселина и сродне реакције.

Материјал са предавања: Деривати карбоксилних киселина (доц. Бихеловић)

Лабораторијске вежбе:

22 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Вежбе су експерименталне и обухватају самосталну реализацију 6 (шест) препарата са листе наведене у практикуму и у хемијској литератури. Ови препарати представљају експерименталне илустрације наставних јединица обрађених на предавањима и обухватају конкретне примере добијања органских једињења применом реакција оксидације, редукције, халогеновања, ароматичне супституције и др. Поред тога, у оквиру појединих препарата, студенти се упознају са различитим техникама изоловања и пречишћавања органских једињења, као што су дестилација под сниженим притиском, дестилација воденом паром, континуална екстракција, кристализација и др. и увежбавају се у рутинском коришћењу ових техника у лабораторијском раду.

Колоквијуми:

0 поена

Напомене:

Студенти који не положе испит до почетка курса у наредној школској години обавезни су да поново слушају предавања.

Писмени испит:

70 поена

Напомене:

Испит се полаже писмено. Да би се добила прелазна оцена потребно је имати бар 50% тачних одговора (50% од укупног броја поена) на писменом испиту.

Wed Apr 24 16:29:16 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет