Шифра предмета:
260S2
Назив предмета:
Комбиноване технике инструменталне анализе

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, изборни (E52S2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Веле В. Тешевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Ивана В. Софренић
асистент са докторатом, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Циљ овог курса је упознавање са техникама и методама које се користе за анализу узорака из животне средине, поступцима припреме узорака, применом хроматографских техника, правилним одабиром одговарајућих детектора за хроматографску анализу, као и применом тандемне (MS/MS) и вишестепене масене спектрометрије (MSn).

Исход:

Након завршетка курса студенти ће бити обучени за припрему узорка за анализу различитим инструменталним техникама. Биће у могућности да самостално испланирају експерименте, одаберу адекватне уређаје и технике и изврше детаљну анализу узорака из животне средине.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи радови, колоквијуми, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Предавања гостујућих предавача.

Литература:

 1. Веле Тешевић: Основе масене спектрометрије органских једињења
 2. Слободан Милосављевић: Структурне инструменталне методе

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Узорци из животне средине и начини њихове припреме (течно-течна екстракција, дериватизација, headspаce, SPE, QuEChERS, MEPS…).
 2. Одабране хроматографске технике и њихови принципи (HPTLC, HPLC, UPLC, GC, CG/CG и IEC).
 3. Типови детектора у хроматографској анализи (дензитометар, UV-Vis, DAD, ELSD, FID, FPD, NPD, RI, FTIR, MS итд).
 4. Типови јонских извора (EI, CI, FD, FAB, SIMS, PD, DART, MALDI, SELDI, ESI, APCI, APPI, CID/CAD) и анализатора (B, E, Q, јонска клопка (IT), TOF, ICR, Orbitrap) у масеној спектрометрији.
 5. Тандемна (MS/MS) и вишестепена масена спектрометрија (MSn).
 6. Квалитативна и квантитативна анализа, валидација и верификација квантитативних метода.
 7. MS/MS експерименти квалитативне и квантитативне циљане анализе (MRM, SRM, daughter scan и neutral loss).
 8. Комбиноване технике инструменталне анализе (HPTLC/MS, GC/MS, GC/GC/MS, GC/MS/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/MSn...).
 9. Примена комбинованих инструменталних метода у анализи хемијског оружја.

Теоријске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Квалитативна анализа, обрада EI-MS спектара и идентификација анализираних једињења поређењем снимљених спектара са спектрима из библиотеке (NIST i WILEY) уз употребу AMDIS програма.
 2. Квантитаивна анализа, валидација и верификација метода.
 3. Квантитаивна анализа, обрада резултата и процена мерне несигурности.

Лабораторијске вежбе:

20 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Припремa узорака течно-течном екстракцијом.
 2. Дериватизациона припремa узорака за гасну и гасно-масену хроматографију.
 3. Нeadspаce и SPE припремa узорака.
 4. Примена MEPS-а у припрему узорака.
 5. Хроматографскa анализа припремљених узорака високоефикасном танкослојном хроматографијом (HPTLC).
 6. Хроматографскa анализа припремљених узорака гасном и гасно-масеном хроматографијом (CG/MS).
 7. Хроматографскa анализа припремљених узорака високоефикасном течном хроматографијом (HPLC/MS).

Семинарски радови:

20 поена

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

30 поена