Шифра предмета:
202B2
Назив предмета:
Органска хемија 2

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

201B2

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 2. година, зимски семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставници:

др Веселин Р. Маслак
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Александра Д. Митровић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Јована С. Јакшић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Милица С. Ђаповић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + један час теоријских вежби + четири часа лабораторијских вежби (5+1+4)

Циљеви:

Овај курс је наставак Органске хемије 1. Циљ курса је да студенти овладају својствима и реакцијама коњугованих и ароматичних система, карбонилних и хетероцикличних једињења, али и сложенијих органских једињења: угљених хидрата, амино-киселина и протеина, нукелинских киселина и синтезом неких природних и синтетичких органских једињења.

Исход:

По завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени да именују сложенија органска једињења, овладају појмом ароматичности, да савладају сложеније механизме органских реакција, посебно Клајзенове, Дикманове и Мајклове реакције, боље разумеју однос структуре и реактивности сложенијих органских једињења, као и да планирају и изведу њихову синтезу.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • П. Волхарт, Н. Шор: Органска хемија - структура и функција, Дата статус, Наука, Београд
 • Ж. Чековић: Експериментална органска хемија
 • Зорана Ферјанчић, Филип Бихеловић: Препаративна органска хемија, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, СП Принт, Београд 2012. ISBN 978-86-7220-049-2
 • Белешке предметног наставника, као и приказ предавања у електронском облику

Додатни материјал:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~vmaslak/Organska_hemija_2-202B1/

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Диени: коњуговани системи. Симетрија орбитала.
 2. Ароматична једињења.
 3. Реакције бензена и његових деривата.
 4. Феноли.
 5. Хемија нафталена.
 6. Алдехиди и кетони.
 7. Карбоксилне киселине.
 8. Деривати карбоксилних киселина.
 9. Липиди. Стероиди. Простагландини. Терпени.
 10. Енолатни јони, еноли и α,β-незасићена карбонилна једињења.
 11. Амини.
 12. Ароматични хетероцикли.
 13. Амино-киселине, пептиди и протеини, ензими: биолошки катализатори.
 14. Угљени хидрати.
 15. Нуклеинске киселине.

Теоријске вежбе:

0 поена (1 час недељно)

Лабораторијске вежбе:

15 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Студенти треба самостално да изведу синтезу 6 (шест) органских једињења (препарата) из једне и/или више фаза, при чему би требало да у пракси примене најважније најважније органске реакције и експерименталну технику којима су овладали у оквиру курса из предмета Органска хемија 1. Поред тога, студенти треба да изведу синтезу деривата органских једињења и изврше њихову карактеризацију.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

55 поена