Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
303H1

Назив предмета:
Аналитичка хемија 3

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

101A1 + 301H1

ЕСПБ:

9

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 2. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Драган Д. Манојловић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

др Дејан М. Шеган
научни сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Милош П. Пешић, мастер хемичар

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + шест часова лабораторијских вежби (3+0+6)

Циљеви:

Упознавање са принципима основних електрохемијских (кондуктометрије, потенциометрије, електролизе и поларографије) и оптичких метода (UV/VIS-спектрофотометрија, пламена фотометрија и атомска апсорпција), (ICP-OES индуковано спрегнута плазма и ICP MS). Поред тога студенти ће се упознати са основама анализе реалних узорака, одабиром одговарајуће инструменталне методе у складу са типом узорка и применом рачунара у обради добијених експерименталних података и писањем извештаја. У оквиру овога курса студенти ће бити упознати и са основама специјационе анализе у животној средини.

Исход:

Након овога курса студент ће бити оспособљен за самосталан рад и примену одговарајућих инструменталних техника са адекватним знањем које ће му омогућити одабир начина узорковања, чувања узорака и правилан избор одговарајуће инструменталне методе у циљу добијања потребне осетљивости и поузданости одређивања. Поред тога студент ће бити оспособљен за рад на одговарајуаћим софтверским пакетима који се примењују приликом инструменталне хемијске анализе.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне (групне и појединачне) вежбе.

Ваннаставне активности:

Студент као ваннаставну активност има обавезу да, уколико то није урадио у току самих вежби, заврши цртање графика и среди сваку урађену, групну и појединачну вежбу. Осим тога, за сваку област, студент треба да припреми се за одбрану, како групних, тако и појединачних вежби.

Литература:

Основна литература:

  • М. Тодоровић, В. Антонијевић и П. Ђурђевић: Оптичке методе, Београд
  • Д. Манојловић, Ј. Мутић, Д. Шеган: Основе електроаналитичке хемије, ХФ, Београд, 2010.
  • D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Основе аналитичке кемије, Школска књига Загреб, Хрватска, 1999.
  • Упутства за групне и појединачне вежбе

Помоћна литература:

  • М. Тодоровић, В. Антонијевић: Збирка задатака из инструменталне анализе
  • М. Јовановић: Електроаналитичка хемија, ТМФ, Београд, 1986.
  • Filipović, Sabioncello: Лабораторијски приручник, Први део - књига друга, Tехничка књига, Загреб

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

1. Подела инструменталних метода. Увод у електрохемију. Кондуктометрија.

2-3. Потенциометрија - општи принципи и примена.

4. Пoтенциометријске титрације

5-6. Електролиза и кулометрија.

7-8. Волтаметрија и поларографија.

9. Пулсне методе

10. Увод у оптичке методе.

11. Емисионе методе. Пламена фотометрија.

12. Апсорпционе методе. Колориметрија и спектрофотометрија (UV/VIS).

13. Атомско-апсорпционе спектрофотометријске методе (пламена техника, хидридна техника, графитна пећ). Примена инструменталних метода у анализи реалних узорака.

14. ICP-OES

15. Специјација врста

Лабораторијске вежбе:

20 поена (6 часова недељно)

Програм рада:

1-3. Групне вежбе из кондуктометрије; Колоквијум из кондуктометрије; Кондуктометријске титрације: таложна или ацидо-базна.

4-6. Групне вежбе из потенциометрије; Колоквијум из потенциометрије; Директна потенциометрија: мерење pH; Потенциометријскe титрацијe: таложна или ацидо-базна.

7-9. Групне вежбе из електролизе; Колоквијум из електролизе; Електрогравиметријско одређивање бакра (спора електролиза) или олова (брза електролиза); Кулометријска титрација HCl.

10-11. Групне вежбе из поларографије; Колоквијум из поларографије;

12-14. Групне вежбе из оптичких метода; Колоквијум из оптичких метода;

15. Термин за евентуалне надокнаде.

Колоквијуми:

25 поена

Писмени испит:

25 поена

Усмени испит:

25 поена

Wed Apr 24 16:29:19 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет