Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Slika]

dr Petar A. Pfendt

redovni profesor u penziji
Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za primenjenu hemiju

E-mail:   ppfendt AT chem · bg · ac · rs

Lični podaci

Datum i mesto rođenja: 20. 11. 1934, selo Jaša Tomić (opština Sečanj, Banat). Osnovnu školu na mađarskom odnosno rumunskom jeziku završio je u Rumuniji, zatim jedan razred Učiteljske škole u Temišvaru i srpsku gimnaziju u Vršcu. Otac Anton (pok.) staklorezac i trgovac, majka (pok.) Marija rođena Prokle, domaćica. Supruga: pokojna dr Lidija Pfendt, rođena Šumilin, profesor Hemijskog fakulteta. Sinovi: Eduard i Robert.

Jezici koje koristi: srpski, nemački (maternji), engleski ruski, francuski, rumunski, mađarski i latinski (pasivno).

Obrazovanje i usavršavanja

1964: Osnovne studije - Hemijske nauke / Prirodno-matematički fakultet (Beograd)

1971: Magistratura - Hemijske nauke / Prirodno-matematiki fakultet (Beograd)

1975: Doktorat hemijskih nauka / Odsek za hemijske i fizičko-hemijske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta (Beograd)

Kretanje u službi

1957: Demonstrator u laboratoriji za kvalitativnu hemijsku analizu (do 1960) / Prirodno-matematički fakultet (Beograd)

1964: Asistent / Prirodno-matematički fakultet (Beograd)

1975: Docent / Odsek za hemijske i fizičko-hemijske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta (Beograd)

1992: Vanredni profesor / Hemijski fakultet (Beograd)

1997: Redovni profesor / Hemijski fakultet (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

 1. Geohemija (struktura organske supstance fosilnih goriva, rana dijageneza);
 2. Hemija životne sredine (hemodinamika zagađivača u vodama, sedimentima i u procesima prečišćavanja otpadnih voda, struktura huminskih supstanci, ugljovodonici u vazduhu);
 3. Zaštita životne sredine.

Angažovanje u nastavi

Nastava na matičnom fakultetu:

Vežbe iz Hemjske tehnologije / Industrijske hemije, Kvalitaivne hemijske analize i Opšte i neorganske hemije (1964-1975).

Vežbe iz Industrijske hemije (specijalni kurs za usmerenje Primenjena hemija (1974-1976).

Dr Petar Pfendt je uveo predmete Hemija životne sredine (1978) i Hemija voda i otpadnih voda (1982) u nastavu, kao i istraživanja iz ovih oblasti na Hemijskom fakultetu. Godine 1987. pokrenuo je uvođenje smera Hemija životne sredine na poslediplomskim studijama, a 1993. je usvojen njegov predlog o uvođenju usmerenja "Hemija životne sredine" u okviru nastave Katedre za Primenjenu hemiju.

Predavao je: Odabrane oblasti Primenjene hemije (1974-2003. god, deo predmeta), Industrijsku hemiju (1991-2003, godine 1995 je uveo kolokvijum kojim su studenti sticali poene i tako smanjili obim materijala neophodan za ispit), Hemiju životne sredine I i II do penzionisanja, a Hemiju voda i otpadnih voda od 1982 do 1992. godine.

Nastava na drugim fakultetima odnosno ustanovama:

Ostale aktivnosti

Studijski boravci:

BASF, Ludvigshafen, Nemačka (1966. i 1991. god), Linde A.G. Minhen (Laboratorija za analizu i prečišćavanje otpadnih voda; pilot-postrojenja: 1982. i 1983); Kernforschungs-Zentrum, KF, u Jilihu, Nemačka (u Institutu za primenjenu fizičku hemiju, 1991); Henkel A.G. Diseldorf (Institut za ekoteksikologiju i biohemodinamiku tenzida, 1991).

Članstvo u naučnim i stručnim društvima:

Predavanja po pozivu:

Kolarčev univerzitet, Sekcija za hemiju i životnu SHD, Nastavna sekcija SHD, podružnice SHD, gimnazije u Beogradu, radio i televizija, Gradski i Republički zavodi za zdravstvenu zaštitu, Aprilski dani prosvetnih radnika.

Dužnosti na Fakultetu i Univerzitetu:

Dr Petar Pfendt je imao niz dužnosti: član raznih komisija na Fakultetu; član saveta Odseka odnosno Fakulteta (6 mandata); upravnik Hemijskog instituta (1978-1980). U cilju razvoja nastave i boljeg prilagođavanja sadržaja nastave potrebama privrede Srbije, pokrenuo je, uz učešće celokupnog Nastavno-naučnog veća, anketiranje radnih organizacija i ustanova u privredi upitnikom radi dobijanja informacija o tome koje znanje treba da ima diplomirani hemičar. Zajedno sa prof. dr Draganom Veselinovićem sa Instituta za fizičku hemiju predlagao je 1983. godine da se na Odseku osnuje Studijska grupa za kontrolu i zaštitu životne sredine. Elaborat je prihvaćen od NNV Odseka, ali se u okviru Univerziteta protivio NNV Tehnološko-metalurškog fakulteta. Bio je šef Katedre za Primenjenu hemiju (od 1. 10. 1988. do 16. 1. 1997). Član Stručnog veća za Hemijsku tehnologiju, Hemijsko inženjerstvo i Metalurgiju bio je od 1993. do 1997. godine. Dekan Hemijskog fakulteta bio je od 6. 6. 1998. do 22. 2. 2001. Bio je i član Veća grupacije prirodno-matematičkih nauka.

Delatnosti u drugim ustanovama:

Uz saglasnost Nastavno-naučnog veća Odseka pokrenuo je zajedno sa prof. dr Draganom Veselinovićem sa Fakulteta za fizičku hemiju osnivanje Asocijacije za životnu sredinu koja nije bila prihvaćena od strane Ministarstva.

Bio je predsednik državne revizione komisije za evaluaciju projekta zaštite zetske ravnice od zagađivanja piralenom (1995).

Član komisije Vlade Crne Gore za izučavanje stanja kontrole kvaliteta životne sredine u Republici Crnoj Gori (1998).

Član radne grupe za zaštitu životne sredine (komisija za referentne materijale) Saveznog zavoda za mere i dragocene metale (1998-1999).

Ekspert za Hemiju životne sredine kod Regional Environmental Center, Vienna (1995-98).

Profesor Pfendt je za izložbu povodom jubileja "100 godina Srpskog hemijskog hemijskog društva - 1997" projektovao višesmerni interaktivni model "Izvori zagađivanja - posledice", koji je izrađen na Fakultetu za primenjene umetsnosti i sada je u stalnoj postavci Muzeja nauke i tehnike.

Član je Odbora SANU "Čovek i životna sredina" (od 1999).

Recenzent kod časopisa: Journal of the Serbian Chemical Society, Environmental Chemistry Letters, Environmental Science and Technology, Organic Geochemistry, Soil Science Society. Recenzirao je i nekoliko udžbenika.

Stručni urednik kod Srpske enciklopedije za oblasti hemija, biohemija i fizička hemija (od 2007).

Član-saradnik Matice srpske od 2012. godine.

Nagrade i priznanja

Projekti

 1. Organsko-geohemijsko istraživanje sastava, strukture i osobina organske supstance starih i mlađih sredimenata (Republička zajednica nauka, 1971-1975; nosilac projekta: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju).
 2. Organsko-geohmijska studija organske supstance Zemljine kore, od prekursorskih biolipida, preko geopipida, energetskih izvora i sirovinskih potencijala, do zagađivača životne sredine (RZN, 1976-1980; nosilac projekta: IHTM).
 3. Kompleksna istraživanja energetsko-industrijskih izvora zagađivanja i mere zaštite u regionu Beograda (Osnovna zajednica nauke Beograda, 1982-83; nosilac projekta: Institut za istraživanje nuklearnih i drigih minerlanih sirovina; rukovodilac dva podprojekta).
 4. Uticaj molekulskke strukture na hemijsku reaktivnost, biološku aktivnost i fizičke osobine organskih jedinjenja i prirodnih proizvoda: Proučavanje strukture i osobina starih sedimenata. (RZN, 1981-1990; nosilac projekta: SANU; rukovodilac teme).
 5. Četiri projekta JNA (1984-86; nosilac projekta: Energoprojekt, Beograd; rukovodilac projektne teme).
 6. Istraživanje zagađenja površinskih i podzemnih voda rečnih sistema (Nosilac projekta: Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković") (RZN, 1986-1990; rukovodilac projektne teme).
 7. Interni projekti Instituta za opštu i fizičku hemiju, IOFH (1986-2006; rukovodilac tema).
 8. Hemijska i biohemijska aktivnost mikroorganizama u hidrosferi, sa odabranim oblastima iz hemije životne sredine i tehnologije vode (Edukativni projekat, Vodovod Osijek, 1989-1990; rukovodilac).
 9. Izolovanje, karakterizacija i hemijske transformacije prirodnih proizvoda. PODPROJEKAT: Proučavanje porekla, strukture i osobina organskih supstanci Zemljine kore (RZN, 1991-1995; nosilac projekta: Hemijski fakultet i IHTM; rukovodilac tema).
 10. Međulaboratorijska ispitivanj voda i goriva (Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja; nosilac projekta: Hemijski fakultet; 90-tih godina).
 11. Deficitarnost selena u životnoj sredini SR Srbiji - prirodni i antropogeni uticaji i fiziološki efekti (RZN, 1991-1993; nosilac projekta: Srpska akademija nauka i umetnosti; istraživač).
 12. Studija zagađenosti reke Tise (projekat Ministarstva za životnu sredinu Republike Srbije, 1995-1996; član rukovodećeg tima).
 13. Ispitivanje prirodnih proizvoda iz domaćih biljnih i životinjskih vrsta i Zemljine kore. PODPROJEKAT: Geohemijski segment ciklusa ugljenika - organske supstancce sedimenata, goriva i zagađivači (Ministarstvo nauke i tehnologije, 1996-2000; nosilac projekta: Hemijski fakultet i IHTM; rukovodilac tema).
 14. EKO-Dunav (interdisciplinarni projekat Ministratsva za životnu sredinu Republike Srbije, 1998-1999; rukovodilac oblasti istraživanja).
 15. Hemodinamika zagađujućih supstanci akvatičnih sistema i vodnih resursa (površinske i podzemne vode, sedimenti) u funkciji zaštite (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 2001-2006; nosilac projekta: Hemijski fakultet i IHTM; rukovodilac tema).
 16. Proučavanje strukture, sastava i transformacija prirodnih proizvoda Zemljine kore (kerogen, bitumen, nafta i gas) (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 2001-2006; nosilac projekta: Hemijski fakultet i IHTM; rukovodilac tema).
 17. Poreklo, struktura i osobine organskih supstanci sedimenata u funkciji zaštite životne sredine i traganja za novim izvorima energije (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 1996-2009; nosilac projekta: SANU; rukovodilac tema).
 18. Ugovori / projekti sa privrednim organizacijama (1981-2005: preko 60): utvrđivanje stanja zagađenosti životne sredine, procena rizika od zagaćivanja, praćenje procesa proizvodnje, remedijacija zagađenog zemljišta, priprema i prerada voda.

Izabrane reference

Knjige i revijalni radovi / Books and reviews:

 1. Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu: Voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti. (stručni redaktor: Petar Pfendt), Privredni pregled; Beograd, (844 str.) 1990.
 2. Knjiga izvoda • Book of Abstracts: 5. Simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Srpsko hemijso društvo • 5th Symposium "Chemistry and Environmental Protection" with international participation, Serbian Chemical Society. Planina Tara (2008) • Mt. Tara (2008), Urednici (Editors): Petar Pfendt i Dragan Veselinović.

Disertacije / Theses:

 1. P. Pfendt: Određivanje nezasićenosti kerogena aleksinačkog bituminoznog škriljca modifikovanim metodama za jodni broj. Magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, 1971.
 2. P. Pfendt: Studija hemijske prirode kerogena bromovanjem. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, 1975.

Udžbenici / Textbooks:

 1. Vitorović, D., Pfendt, P. i Krsmanović, V: Primenjena hemija za III razred usmerenog obrazovanja (4 izdanja), Naučna knjiga, Beograd, 1988.
 2. Vitorović, D., Pfendt, P. i Krsmanović, V: Primenjena hemija za IV razred usmerenog obrazovanja (4 izdanja), Naučna knjiga, Beograd, 1988.
 3. Vitorović, D., Pfendt, P. i Krsmanović, V.D: Odabrana poglavlja iz hemije (Primenjena hemija) za IV razred srednjeg obrazovanja, Naučna knjiga i Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 1990.
 4. Pfendt, P., Stojanović, K., Mihajlidi-Zelić, A. i Relić, D.: Praktikum iz Industrijske hemije sa radnom sveskom (urednici: B. Jovančićević i G. Roglić), Hemijski fakultet, Beograd, 2012; dva izdanja.
 5. Pfendt, Petar: Hemija životne sredine (I deo), Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.

Radovi uvršćeni u baze podataka / Articles included in Data Bases:

 1. Jokić A., Srejić R., Pfendt P.A. and Zakrzewska J. (1995) "Characterization of lake sediment humic acids from the Ćelije lake-system near Kruševac (Central Serbia) by 13C and 1H solution and 13C CPMAS NMR", Water Air and Soil Pollution (1995) 84 (12), 159−173. Article has been included in the Data Base on soil organic matter NMR spectra: http://gadolinium.chem.qmul.ac.uk/SoilNMR/, as a secondary exposure (2002).
 2. Stojanović, K., Jovančićević B., Pevneva G.S., Golovko J.A., Golovko A.K. and Pfendt P. (2001) Maturity assessement of oils from the Sakhalin oil fields in Russia: phenanthrene content as a tool. Organic Geochemistry (2001) 32, 721-731. Article has been choosen for inclusion in the literature alerting service: www.petroalert.info, as a secondary exposure (2002).

Poglavlja u knjigama / Book Chapters:

 1. Purić, M; Pfendt, P; Polić, P.: Effects of Tributaries on River Water/Sediment Interactions: a Multidimensional Presentation. In: Geosciences and Water Resources: Enviromental Data Modeling (C. Bardinet, J.-J. Royer, Eds.), Springer-Verlag, Berlin 1997, pp. 51−55.
 2. GRUPA AUTORA: Ekološki status Tise - Rezultati istraživanja. Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Beograd, 1997.
 3. Pfendt, Petar: Od hemije ka hemiji koja shvata životnu sredinu, ili Zašto se životna sredina zagađuje. U: Svet hemije (urednici: V. Krsmanović, J. Korolija, D. Danilović, S. Zimonić i R. Jančić), Srpska akademija nauka i umetnosti, Muzej nauke i tehnike, Beograd, 1997, str. 65-72.
 4. Todorović, M.; Pfendt, P.; Manojlović, P. i Krsmanović, V.: Međulaboratorijska uporedna ispitivanja voda. U: Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom (B. Dalmacija, urednik), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju, Novi Sad 2000, str. 540−546.
 5. Pfendt, P.: Interakcije prirodnih organskih materija u ekosistemu. U: Prirodne organske materije u vodi (Urednici: B. Dalmacija i I. Ivančev-Tumbas). Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, 2002, str. 51−73.
 6. Pfendt, Petar: Analiza raspoloživih podataka o tehničkim, ekonomskim i eksploatacionim karakteristikama procesa za privremeno i trajno uklanjanje polihlorovanih bifenila: Hemijski postupci. U: Polihlorovani bifenili, osobine, izvori, odstranjivanje (urednici: M. Kuburović i A. Jovović) Mašinski fakultet, Beograd, 2002, 33 str.
 7. Pfendt, Petar: Nastavni rad. U: Dragomir Vitorović - 80 godina života i rada. (Urednici: Ž. Čeković i B. Jovančićević) Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2005, str. 67-99.

Izabrani radovi / Selected papers:

 1. Vitorovic, Dragomir; Pfendt, Petar: Determination of unsaturation of Aleksinac oil-shale kerogen by modified iodine number methods. I. Influence of time and temperature. Glasnik Hemijskog Drustva Beograd (1968), 33(8-10), 557-568. Journal written in Serbian.
 2. Pfendt, Petar; Vitorovic, Dragomir: Untersuchung der Struktur des Aleksinacer Oelschieferkerogens mittels modifizierter Jodzahl-methoden. Erdoel und Kohle, Erdgas, Petrochemie vereinigt mit Brennstoff-Chemie (1973), 26(3), 143-148. Journal written in German.
 3. Vitorović, D. and Pfendt, P.: Effect of bromine on Aleksinac shale kerogen - a source for better understanding of its chemical nature. Annali. Academia Brasileira Ciencia., (1974) 45(1), 49-55.
 4. Vitorović, D., Krsmanović, V., Pfendt, P.: Eine Untersuchung der Struktur des Aleksinacer Oelschieferkerogens mittels verschiedener chemicher Methoden. Advances in Organic Geochemistry 1975 (Ed. by R. Campos and J. Goni). Enadimsa, Madrid 1977, pp. 717-734. Conference written in German.
 5. Pfendt, P.: Vaspitno-obrazovna funkcija sadržaja o životnoj sredini u nastavi hemijskih nauka. Hemijski pregled, (1979) 20(1), 22-24.
 6. Vitorović, D., Krsmanović. V., Pfendt, P.: Kerogen structural studies - Oxidations with alcaline permanganate and with ferric chloride. Advances in Organic Geochemistry 1979 (Ed. by A.G. Douglas and J.R. Maxwell), Pergamon Press, Oxford 1980, pp. 585-589.
 7. Pfendt, P. A.; Janković, B.; Čučković, J.: Some experience with laboratory apparatus for wastewater purification - Attisholz ARA System. Kemija u Industriji (1980), 29(10), 479-483. Journal written in Serbo-Croatian.
 8. Pfendt, P., Janković, B., Čučković, J., Tešić, Ž.: Prečišćavanje otpadne vode Poljoprivrednog kombinata "Beograd". Vodoprivreda, (1981) 13(69-71), 155-159. Journal written in Serbo-Croatian.
 9. Pfendt, P. i Čučković, J.: n-Alkani u savskom mulju u blizini Raney-bunara. Vodoprivreda, (1981) 13(69-71), 245-247. Journal written in Serbo-Croatian.
 10. Pfendt, P., Janković, B., Šaban, M. Čučković, J., Cvetković, O., Tešić, Ž., i Tot-Božićković, M.: Dijagnostički značaj odnosa HPK/BPK5. Vodoprivreda, (1982) 14(78-79), 255-260. Journal written in Serbo-Croatian.
 11. Pfendt, P., Janković, Hemijska priroda aerobnog aktivnog mulja pri prečišćavanju modela mlečne otpadne vode. Vodoprivreda, (1983) 15(82-83), 121-127 (1983). Journal written in Serbo-Croatian.
 12. Vitorović, D, Pfendt, P., Krsmanović, V:, Structural investigations of Aleksinac shale kerogen by chemical and spectroscopical methods. Advances in Organic Geochemistry 1981 (Ed. by M. Bjoroy et al), J. Wiley and Sons, Ltd, Chichester 1983, pp. 620-627.
 13. Pfendt, P.: Comparison of the general chemical nature of various kerogenes based on their reactivities towards bromine. Advances in Organic Geochemistry 1983 (Ed. by P.A. Schenck, J.W. De Leeuw and G.W.M. Lijambach), Pergamon Press, Oxford 1984, pp. 383-390.; Org. Geochem., 6 (1984), 383-390.
 14. Pfendt, P. A.; Vitorovic, D.: Structural changes of crude oil asphaltenes by oxidation with acid solution of iron(III) chloride. Collection Colloques et Seminaires (Institut Francais du Petrole) 40 - Charactérisation des huile lourdes et des résidus pétroliers. Edition Technip, Paris 1984, pp. 449-455.
 15. Pfendt, P., Krsmanović, V., Vitorović, D.: Proučavanje korelacije odnosa silicijum-dioksida i aluminijum-oksida aleksinačkog bituminoznog škriljca s elementarnim sastavom organske supstance. Zbornik radova III Jugoslavenskog simpozijuma o bitumenu i asfaltu, Serija C, knjiga 8. Jugoslavenska Akademija znanosti 1984, str. 107-114. (štampano takođe u časopisu Građevinar (1984) 36(9), 107-114).
 16. Vitorović, D., Pfendt, P.A., Niketić. S., Krsmanović, V.D.: Correlation of some porphyrin metals with geochemical parameters of Aleksinac (Yugoslavia) Oil Shale. CODATA 1987, Computer handling and dissemination of data. (Ed. by P.S. Glaeser) Elsevier Science Publ. B.V. (North Holland), pp. 335-339.
 17. Pfendt, P.A., Krsmanović, V.D. and Vitorović,D.: Indication of reducing conditions in early diagenesis: The Aleksinac shale as example. Advances in Organic Geochemistry 1987 (Ed. by L. Mattavelli and L. Novelli), Pergamon Press, Oxford 1988, pp. 791-799. Org. Geochem., 13 (4-6), 791-799 (1988).
 18. Miodragović, Z., Polić, P., and Pfendt, P.: Methanol-soluble fractions of alluvial organic matter. Correlations with zinc. Journal of the Serbian Chemical Society (1989), 54(6), 291-297.
 19. Pfendt, P.A., Polić, P., Krsmanović, V.D. and Vitorović, D.: Metal-organic matter interactions in the formation of an oil shale deposit. Advances in Organic Geochemistry 1989 (Ed. by B. Durand and F. Behar), Pergamon Press, Oxford 1990, pp. 621-629. Org. Geochem., 16(1-3), 621-629 (1990).
 20. Polić, P. and Pfendt, P.: Aquifer contamination by heavy metals: copper and chromium speciation at a Novi Beograd location. Journal of the Serbian Chemical Society (1991), 56(4), 241-248.
 21. Pfendt, P.A., Polić, P., Krsmanović, V.D. and Vitorović, D.: Diverse mineral matrix effects on the oil yield of shale originating from different sulphate-reducing enviroments. Organic Geochemistry. Advances and Applications in Energy and the Natural Environment (David Manning, Ed), Manchester University Press, 1991, pp. 320-322.
 22. Polic, Predrag; Pfendt, Petar: Iron and manganese oxides as dominant nickel substrates in the Novi Beograd aquifer [Serbia]. Journal of the Serbian Chemical Society (1992), 57(10), 697-703.
 23. Pfendt, Petar; Polić, Predrag; Đarmati, Danica; Ristić, Emilija: Identification of the substrates of mobile selenium in alluvial sediments of the Sava river. Biological Trace Element Research (1992), 33(1), 167.
 24. Miodragovic, Z.M.; Jokic, A.; Pfendt, P.A.: Fulvic acid characterization in an alluvial sediment sequence: differences between clay and sand environments. Organic Geochemistry (1992), 18(4), 481-487.
 25. Pfendt, Petar; Jokic, Aleksandar: Characterization and ecochemical significance of Lake Celije sediment humic acids. Journal of the Serbian Chemical Society (1993), 58(10), 833-842.
 26. Polić, P., Pfendt, P., Krsmanović, V.D. and Vitorović, D.: Chemical characterization of the event which changed the sulphate reducing conditions during early diagenesis of an oil shale deposit. 16th International Meeting on Organic Geochemistry, Stavanger 1993 (Co-ordinating Editor Kjell Oygard), Falch Hurtigtrykk Publ., Oslo 1993, pp. 634-638.
 27. V.D. Krsmanovic, P.A. Pfendt, "Chemical Investigation of a Complex Commercial Product: An Example of Laboratory Project at the University Level". In Responsible Change for the 21st Century (H.K. Brunkhorst, Ed.) 6th International IOSTE Symposium on World Trends in Science and Technology Education. SLO Enschede, 1994, pp. 264-269.
 28. Polic, Predrag; Pfendt, Petar: Alluvial aquifer contamination: exchangeable heavy metals and factors affecting their spatial distribution. Water, Air and Soil Pollution (1994), 74(1-2), 155-167.
 29. Pfendt, P.A., Dević, G.J., Šaban, M.M., Z.V. Popović, Z.V.: Biomarkers of hard coal of Vrška Čuka (Serbia). I. Saturated hydrocarbons. Journal of the Serbian Chemical Society (1996) 61(11), 987-999.
 30. Polic, Predrag; Pfendt, Petar: Alluvial aquifer contamination: carbonates and easily reducible oxyhydroxides as heavy metal substrates. Journal of the Serbian Chemical Society (1996), 61(11), 1001-1013.
 31. Pfendt, Petar: Professor Dragomir K. Vitorovic on the occasion of his 70th birthday. Journal of the Serbian Chemical Society (1996), 61(11), 937-940.
 32. Jovančićevič, B.S, Tasić, Lj.Z., Vujasinović, S.O., Matić, I.D., Malović, D.D., Pfendt, P.A.: A contribution to the elucidation of oil migration mechanisms through water-wet sediments: Crushed rock environment as example. Journal of the Serbian Chemical Society (1996), 61(11), 1025-1031 (1996).
 33. Purić, M., Pfendt, P., Polić, P.: River water/sediment interactions: Effects of tributaries. Fresenius Environmental Bulletin (1996), 5(5/6), 339-344.
 34. Pfendt, P.: Ekohemijski eksperiment. Gledišta (1999) 40(3-4), 128-132 (Časopis za društvenu kritiku i teoriju).
 35. Smičiklas, I.D., Milonjić, S.K., Pfendt, P., Raičević, S.: The point of zero charge and sorption of cadmium(II) and strontium(II) ions on synthetic hydroxyapatite. Separation and Purification Technology, (2000), 18, 185-194.
 36. Todorovic, M.; Manojlovic, D.; Krsmanovic, V. D.; Pfendt, P. A.:. Determination of nitrate in tap and river water: Results of interlaboratory study in Yugoslavia. Journal of Environmental Protection and Ecology (2001), 2(1), 174-178.
 37. M. Radenković, D. Đorđević, J. Joksić, S. Đogo, P. Pfendt, J. Raičević (2003): Uranium mobility in soils contaminated with depleted uranium. The Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. (2003), 9(4), 327-331.
 38. Purić, Milivoje; Pfendt, Petar: Ekohemijska interpretacija teških metala u rečnom sistemu Tare. CANU, Glasnik odjeljenja prirodnih nauka (2003) 15, 125-148.
 39. Djordjevic, Dragana; Radmanovic, Dubravka; Mihajlidi-Zelic, Aleksandra; Ilic, Mila; Pfendt, Petar; Vukmirovic, Zorka; Polic, Predrag: Principal associations of trace elements in the long-term sampled airborne particulate matter. Environmental Chemistry Letters (2004), 2(3), 147-150.
 40. Djurka, Dušica; Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Cvetković, Olga; Wehner, Hermann: Natural bitumens versus oil pollution in the Vlasina lake peat. Environmental Chemistry Letters (2005) 3, 39-42.
 41. Mrkić, Sanja; Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Matić, Ivan; Vujasinović; Slobodan; Babić, D; Vrvić, Miroslav; Đorđević, Dragana; Gojgić-Cvijović, Gordana; Nikolić, P; Dević, Gordana; Matić, V; Rečić, D; Trifunović, Snežana. The influence of the association patterns of phosphorus-substrates and xylene-substrates on the degradation of xylenes in an alluvial aquifer. Journal of the Serbian Chemical Society (2005) 70, 1515-1531.
 42. Dević, Gordana; Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Popović Zoran: Pyrite formation in organic-rich clay, calcite and coal-forming environments, Acta Geologica Sinica (2006) 80, 574-588.
 43. Topalovic, A., Pfendt, L.B, Perovic, N., Dordevic, D., Trifunovic, S., Pfendt. P.A: The chemical characteristics of soil which determine phosphorus partitioning in highly calcareous soils. Journal of the Serbian Chemical Society (2006). 71(11) 1219-1236.
 44. Dević, Gordana, Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Popović, Zoran: An assessment of the chemical characteristics of early diagenetic processes in a geologically well-defined brown coal basin. Journal of the Serbian Chemical Society (2006).
 45. Manojlović, D.; Todorović, M.; Jovićić, J.; Krsmanović, V. D.; Pfendt, P. A.; Golubović, R.: Preservation of water quality in accumulation Lake Rovni: the estimate of the emission of phosphorus from inundation area. Desalination (2007), 213(1-3), 104-109.
 46. Jovanović, V. Z.; Pfendt, P. A.; Filipović, A. J.: Characteristics of wintertime polycyclic aromatic hydrocarbon assemblage in aerosol of the southern Adriatic. Russian Journal of Physical Chemistry A (2007), 81(9), 1482-1487.
 47. Jovanović, V.Z, Pfendt, P.A, Jovanović A.J, Summertime PAH assembly in Mediterranean air: the Herceg Novi sampling station as an example. Journal of the Serbian Chemical Society (2007). 72(2), 193-204.
 48. Dević, G., Pfendt, P.: Diagenetic relationships between sulphur species and formation of pyrite in coals and sediments. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects (2007) 29(16), 1487-1498.
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet