Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVI NASLOVI IZDAVAČKOG CENTRA HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Osnove tehnoloskih procesa u industrijskoj hemiji]

Goran Roglić:

Osnove tehnoloških procesa u industrijskoj hemiji

Iz sadržaja:   Hemijska termodinamika / Hemijska kinetika / Kataliza / Hemijski reaktori / Destilacija / Kristalizacija / Adsorpcija / Apsorpcija / Ekstrakcija

CD izdanje (PDF, 285 strana)

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-090-4

Cena:   200,00 din.

 
[Opioids - Structure and Synthesis]

Milovan Ivanović:

Opioids - Structure and Synthesis

Iz sadržaja:   Opioid Analgesics; Morphine Alkaloids; Synthetic Opioid Analgesics

Internet izdanje (PDF, 167 strana, 55 MB)
Neograničeno slobodan pristup i preuzimanje

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-087-4

Cena:   besplatno!

 
[Gaohemija nafte i gasa]

Ksenija Stojanović:

Geohemija nafte i gasa

Iz sadržaja:   Evolucija živog sveta / Oblici organske supstance geosfere / Geohemijsko ispitivanje bitumena matičnih stena i nafti - korelacioni parametri / Prirodni gas

CD izdanje (PDF, 227 strana)

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-086-7

Cena:   165,00 din.

 
[Praktikum iz Instrumentalne analiticke hemije]

Jelena Mutić, Dragan Manojlović:

Praktikum iz Instrumentalne analitičke hemije

Iz sadržaja:   Konduktometrija i oscilometrija / Potenciometrija / Elektrogravimetrija / Kulometrija / Polarografija i voltametrija / Optičke metode

Meki povez, 94 strane

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-085-0

Cena:   500,00 din.

 
[Znameniti srpski hemicari]

Živorad Čeković:

Znameniti srpski hemičari

Iz sadržaja:   Mihailo Rašković / Sima Lozanić / Dimitrije Petrović / Marko Leko / Milorad Jovičić / Aleksandar Zega / Miloje Stojiljković / Nikola Pušin / Milivoje Lozanić / Vukić Mićović / Miloš Mladenović / Panta Tutundžić / Đorđe Stefanović / Branko Božić / Pavle Savić / Milenko Ćelap / Mihailo Mihailović / Milutin Stefanović / Paula Putanov / Milenko Šušić / Aleksandar Despić / Slobodan Ribnikar / Dragutin Dražić

Tvrdi povez, 1060 strana

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-084-3

 
[Zbirka pitanja i zadataka iz MB, MBH i BT]

Vladimir Beškoski, Miroslav Vrvić:

Zbirka pitanja i zadataka iz mikrobiologije, mikrobiološke hemije i biotehnologije

Iz sadržaja:   Uvod / Pitanja i zadaci (Mikrobiologija; Mikrobiološka hemija; Biotehnologija) / Rezultati i rešenja zadataka / Literatura / Prilozi

Meki povez, 165 strana + CD

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-083-6

Cena:   450,00 din.

 
[Hemija heterociklicnih jedinjenja I]

Igor Opsenica:

Hemija heterocikličnih jedinjenja I

Iz sadržaja:   Heterociklična jedinjenja / Imenovanje heterocikličnih jedinjenja / Zasićena heterociklična jedinjenja / Pirol / Furan / Tiofen / Indol / Benzo[b]furan i benzo[b]tiofen / Piridin / Hinolin / Savremeni pristupi u hemiji heterocikličnih jedinjenja

Meki povez, 245 strana

Beograd, 2016.
ISBN: 978-86-7220-079-9

Cena:   1000,00 din.

 
[Osnovi molekulskog modelovanja]

Mario Zlatović, Dušan Petrović:

Osnovi molekulskog modelovanja
Praktikum

Iz sadržaja:   Upoznavanje sa radom na komandnoj liniji / Programi Avogadro i Abalone / Konformaciona analiza / Ispitivanje mehanizma reakcije / Predviđanje proizvoda reakcije / Pretraživanje baza podataka / Homologo modelovanje / Molekulski doking / Molekulska dinamika / Uvijanje proteina

Meki povez, 218 strana

Beograd, 2016.
ISBN: 978-86-7220-078-2

Cena:   800,00 din.

 
[Hemija organosumpornih jedinjenja]

Veselin Maslak:

Hemija organosumpornih jedinjenja

Iz sadržaja:   Struktura i vezivanje sumpora u organosumpornim jedinjenjima / Tioli / Sulfidi / Sulfoksidi / Sulfoni / Sulfonijumove soli i sumporni ilidi / Organosumporne oksikiseline / Tiokarbonilna jedinjenja

Meki povez, 138 strana

Beograd, 2016.
ISBN: 978-86-7220-072-0

Cena:   450,00 din.

 
[Upravljanje NI projektima]

Bogdan Putniković, Mario Zlatović:

Upravljanje naučnoistraživačkim projektima

Iz sadržaja:   Naučna metoda / Zašto su naučni projekti specifični / Projekat / Projektna infrastruktura / Životni ciklus projekta / Projekti saradnje / Projektni portfolio

Meki povez, 204 strane

Beograd, 2015.
ISBN: 978-86-7220-067-6

Cena:   600,00 din.

 
[Hromatografske metode odvajanja]

Maja Natić:

Hromatografske metode odvajanja
Teorijski principi i praktični aspekti (praktikum)

Iz sadržaja:   Uvod / Priprema uzoraka za analizu / Ekstrakcija (Tečno-tečna ekstrakcija / Ekstrakcija čvrsto-tečno) / Jonska izmena (Principi jonske izmene / Jonska hromatografija) / Hromatografske metode (Definicija hromatografije i klasifikacija hromatografskih metoda / Osnovne karakteristike stacionarnih faza u hromatografiji na koloni / Retencija u hromatografiji i karakterizacija razdvojenih jedinjenja / Mobilne faze u tečnoj hromatografiji)

Meki povez, 176 strana

Beograd, 2015.
ISBN: 978-86-7220-068-3

Cena:   500,00 din.

 
[Opsta hemija]

Srećko Trifunović, Tibor Sabo, Zoran Todorović:

Opšta hemija

Iz sadržaja:   Kratka istorija hemije / Osnovne hemijske zakonitosti / Zakonitosti ponašanja gasova / Hemijska termodinamika / Struktura atoma / Hemijska veza i struktura molekula / Međumolekulske sile / Agregatna stanja materije / Rastvori / Hemijska kinetika / Hemijska ravnoteža / Podela neorganskih jedinjenja / Rastvori elektrolita / Kiseline i baze / Ravnoteže u rastvorima elektrolita / Koordinaciona jedinjenja / Nuklearna hemija / Oksido-redukcione reakcije / Elektrohemija

Tvrdi povez, 464 strane

Beograd, 2014.
ISBN: 978-86-7220-062-1

Cena:   3000,00 din.

 
[Jonske ravnoteze]

Lidija Pfendt, Dušanka Milojković-Opsenica:

Jonske ravnoteže

Iz sadržaja:   Uvod u hemijsku ravnotežu / Termodinamika hemijskih ravnoteža / Opšte metode za određivanje i izračunavanje ravnotežnih konstanti / Kiselinsko-bazne ravnoteže / Ravnoteže u rastvorima kompleksa / Redoks ravnoteže

Meki povez, 360 strana

Beograd, 2014.
ISBN: 978-86-7220-055-3

Cena:   1300,00 din.

 
[Hemija bioelemenata]

Sanja Grgurić-Šipka:

Hemija bioelemenata

Iz sadržaja:   Uvod / Pregled elemenata od biološkog značaja / Uloga alkalnih i zemnoalkalnih metala / Gvožđe / Cink / Bakar / Kobalt i nikl / Mangan / Hrom / Vanadijum, molibden i volfram / Uloga malih molekula / Biološka uloga nekih nemetala i metaloida

Meki povez, 214 strana

Beograd, 2014.
ISBN: 978-86-7220-065-2

Cena:   900,00 din.


Sve publikacije Izdavačkog centra HF se mogu nabaviti u Skriptarnici Hemijskog fakulteta (Studentski trg 14, Beograd).

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet