Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVI NASLOVI IZDAVAČKOG CENTRA HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Analiza makroelemenata i mikroelemenata u hrani]

Jelena Mutić:

Analiza makroelemenata i mikroelemenata u hrani

Iz sadržaja:   Uvod / Elementi / Propisi i pravilnici / Analitičke metode za određivanje elemenata u uzorcima hrane / Gljive / Morski plodovi / Vino

Meki povez, 119 strana

Beograd, 2022.
ISBN: 978-86-7220-112-3

Cena:   800,00 din.

 
[Praktikum iz analiticke hemije 1]

Dr Dušanka Milojković-Opsenica, dr jelena Trifković, dr Filip Andrić, dr Petar Ristivojević, Aleksandra Dramićanin:

Praktikum iz analitičke hemije 1

Iz sadržaja:   Uvod / Tok kvalitativne hemijske analize / Reakcije katjona / Reakcije anjona / Reakcije u kapima / Hromatografija / Ekstrakcija / Izveštaji o izvršenim analizama

Meki povez, 139 strana

Beograd, 2022.
ISBN: 978-86-7220-111-6

Cena:   1500,00 din.

 
[Analiticka hemija - Klasicne metode kvantitativne analize]

Rada Bošić:

Analitička hemija - klasične metode kvantitativne analize

Iz sadržaja:   Uvod / Gravimetrija / Volumetrija / Kiselinsko-bazne metode / Taložne metode / Kompleksometrijske metode / Oksido-redukcione metode / Greške u kvantitativnoj hemijskoj analizi

Meki povez, 254 strane

Beograd, 2022.
ISBN: 978-86-7220-109-3

Cena:   1200,00 din.

 
[Biohemijske osnove biotehnologije zivotne sredine]

Vladimir P. Beškoski:

Biohemijske osnove biotehnologije životne sredine

Iz sadržaja:   Biorazgradnja i biorazgradljivost / Bioremedijacija - faktori koji utiču na biodegradaciju naftnih ugljovodonika / Hemijska i biohemijska analiza bioremedijacionih procesa / Sveobuhvatne analize genoma, proteoma i metaboloma u praćenju i usmeravanju bioremedijacionih procesa / Izazov novih dugotrajnih zagađujućih supstanci na primeru perfluorovanih jedinjenja / Dodata vrednost mikrobne aktivnosti / Buduća istraživanja

Meki povez, B5 format, 145 strana

Beograd, 2022.
ISBN: 978-86-7220-075-1

Cena:   650,00 din.

 
[Informator 2021]

Komisija za promociju Hemijskog fakulteta:

Informator 2021

Iz sadržaja:   Istorijat Hemijskog fakulteta / Studijski programi / Konkurs / Prijavljivanje kandidata / Programske jedinice za pripremu prijemnog ispita / Sistem bodovanja / Upis / Ko je ko na Hemijskom fakultetu / Primeri prijemnog ispita iz hemije

Meki povez, 103 strane

Beograd, 2021.
ISBN: 978-86-7220-105-5

Cena:   300,00 din.

 
[Osnovi bioneorganske hemije kroz probleme i resenja]

Milica R. Milenković:

Osnovi bioneorganske hemije kroz probleme i rešenja

Iz sadržaja:   Uvod u bioneorgansku hemiju / Biološka uloga jona alkalnih metala / Biološka uloga jona zemnoalkalnih metala / Azot(II)-oksid i ugljenik(II)-oksid u biološkim sistemima / Metaloproteini koji sadrže cink / Mehanizmi unosa, transporta i skladištenja gvožđa u živim sistemima / Gvožđe-sumpor klasteri / Metaloproteini koji sadrže gvožđe / Metaloproteini koji sadrže bakar / Transfer elektrona u biološkim sistemima / Metaloproteini koji sadrže kobalt / Metaloproteini koji sadrže nikl / Metaloproteini koji sadrže mangan / Metaloproteini koji sadrže molibden / Kombinovana pitanja / Uvod u medicinsku i biomimetičku neorgansku hemiju

Meki povez, A4 format, 180 strana

Beograd, 2021.
ISBN: 978-86-7220-104-8

Cena:   700,00 din.

 
[Osnove analitickog procesa]

Dr Maja Natić:

Osnove analitičkog procesa

Iz sadržaja:   Predmet proučavanja analitičke hemije / Procena analitičkih podataka / Kalibracija i standardizacija / Uzorak / Odabrane tehnike odvajanja / Razvoj standardne metode / Obezbeđenje kvaliteta u analitičkoj laboratoriji

CD izdanje (PDF, 242 strane)

Beograd, 2021.
ISBN: 978-86-7220-077-5

Cena:   550,00 din.

 
[Hemija heterociklicnih jedinjenja II]

Igor Opsenica:

Hemija heterocikličnih jedinjenja II

Iz sadržaja:   1,2-Azoli / 1,3-Azoli / Benzo-1,2-azoli i benzo-1,3-azoli / Dizaini / Heterociklična jedinjenja koja imaju više od dva heteroatoma / Prelazni metali u hemiji heterocikličnih jedinjenja

Meki povez, 161 strana

Beograd, 2021.
ISBN: 978-86-7220-076-8

Cena:   1500,00 din.

 
[Regulacija biohemijskih procesa]

Milan R. Nikolić, Duško Blagojević, Mihajlo B. Spasić:

Regulacija biohemijskih procesa

Iz sadržaja:
Opšti principi, komponente i mehanizmi sistema za prenos signala u ćeliji:   Pricnipi homeostaze u živim sistemima / Osnovi hemijske komunikacije u živim sistemima / Hormoni: prvi glasnici u prenosu signala / Efektorni proteini u prenosu signala u ćeliji
Sistemi za prenos signala u ćeliji:   Prenos signala putem recentora pregnutih sa G proteinima / Prenos signala preko familije fosfoinozitida / Prenos signala preko katalitičkih receptora / Prenos signala preko jedarnih receptora / Prenos signala regulisan promenom količine jona
Integracija signalnih puteva u ćeliji:   Prenos signala preko gasotransmitera / Integracija signalnih puteva: molekulske osnove vida

CD izdanje (PDF, 255 strana)

Beograd, 2021.
ISBN: 978-86-7220-074-4

Cena:   400,00 din.

 
[Zbirka zadataka iz klasicnih metoda kvant. hem. analize sa resenjima]

Rada Baošić, Aleksandar Lolić, Aleksandra Dramićanin:

Zbirka zadataka iz klasičnih metoda kvantitativne hemijske analize sa rešenjima

Iz sadržaja:   Gravimetrija / Volumetrija [Kiselinsko-bazne metode / Taložne metode / Kompleksometrijske metode / Oksidoredukcione metode] / Kombinovani zadaci / Procena (evaluacija) i prikazivanje rezultata hemijske analize

Meki povez, B5 format, 124 strane

Beograd, 2021.
ISBN: 978-86-7220-073-7

Cena:   700,00 din.

 
[Odredjivanje strukture molekula spektroskopskim metodama]

Ljubodrag Vujisić, Gordana Krstić, Ivana Sofrenić, Boban Anđelković, Vele Tešević:

Određivanje strukture molekula spektroskopskim metodama
Zbirka spektara

Iz sadržaja:   Eksperimentalni uslovi i načini snimanja spektara / Ultraljubičasta i vidljiva spektroskopija - UV/Vis / Infracrvena spektroskopija - IR / Nuklearno-magnetna rezonantna spektroskopija - NMR / Masena spektrometrija - MS / Kombinovani primeri IR, NMR i masenih spektara

Meki povez, 278 strana

Beograd, 2020.
ISBN: 978-86-7220-102-4

Cena:   1000,00 din.

 
[Radni listovi iz organske hemije]

Dr Deana B. Andrić, dr Goran M. Roglić:

Radni listovi iz organske hemije

Iz sadržaja:   Rad u organskoj laboratoriji / Bezbednosna pravila rada u laboratoriji / Postupci u slučaju incidenta u organskoj laboratoriji / Tehnike rada u laboratoriji iz organske hemije / Vežbe

Meki povez, A4 format, 78 strana

Beograd, 2020.
ISBN: 978-86-7220-040-9

Cena:   450,00 din.

 
[Praktikum iz opste hemije]

Maja Gruden-Pavlović, Sanja Grgurić-Šipka, Sonja Grubišić, S. R. Niketić:

Praktikum iz opšte hemije
(peto izdanje)

Iz sadržaja:   Požari i vrste vatre / Hemikalije / Pravila za bezbedan rad u laboratoriji / Laboratorijski dnevnik / Laboratorijsko posuđe i pribor / Osnovne hemijske operacije i metode odvajanja / Osobine gasova / Rastvori / Kondenzovano stanje / Hemijska kinetika / Hemijska ravnoteža / Ravoteže u rastvorima elektrolita / Reakcije u vodenim rastovima: jonske reakcije / Ravnoteže u vodenim rastvorima soli / Reakcije transfera elektrona

Meki povez, 214 strana

Beograd, 2020.
ISBN: 978-86-7220-007-2

Cena:   900,00 din.

 
[Spinska stanja u kompleksima prelaznih metala]

Maja Gruden:

Spinska stanja u kompleksima prelaznih metala
Primena teorije funkcionala gustine

Iz sadržaja:   Uvod / Eksperimentalne tehnike za određivanje spinskih stanja u kompleksima prelaznih metala / Teorijske metode za određivanje spinskih stanja u kompleksima prelaznih metala / Validacione studije / Uloga spinskih stanja u proučavanju mehanizama katalitičkih reakcija

Meki povez, 106 strana

Beograd, 2019.
ISBN: 978-86-7220-097-3

Cena:   1100,00 din.

 
[Proteinski inzenjering]

Radivoje Prodanović:

Proteinski inženjering

Iz sadržaja:   Uvod / Evolucija proteina / In vitro evolucija / Ekspresioni sistemi / Kreiranje biblioteke gena / Visoko efikasne metode pretraživanja biblioteka gena / Bioinformatičke metode u proteinskom inženjeringu / Zaključak

Meki povez, 129 strana

Beograd, 2019.
ISBN: 978-86-7220-098-0

Cena:   1500,00 din.

 
[Praktikum iz racunarske hemije]

Dušan Veljković:

Praktikum iz računarske hemije

Iz sadržaja:   Osnovni pojmovi računarske hemije / Molekulska mehanika / Konformaciona analiza / Kvantno-hemijske metode / Post Hartri-Fok metode / Teorija funkcionala gustine (DFT teorija) / Vibracioni spektri i termohemija / Molekulske orbitale / Mape elektrostatičkog potencijala / Primena Ab initio metoda za rešavanje problema u hemiji / Hemijska informatika

Meki povez, 126 strana

Beograd, 2018.
ISBN: 978-86-7220-092-8

Cena:   700,00 din.

 
[Praktikum iz neorganske hemije]

Tamara Todorović, Vesna Medaković:

Praktikum iz neorganske hemije
u redakciji prof. dr Sofije Sovilj

Iz sadržaja:   Bezbednost u laboratoriji / Test / Laboratorijske vežbe (Hlor, brom i jod; Kiseonik; Sumpor; Azot i fosfor; Silicijum, kalaj i olovo; Bor i aluminijum; Vodonik, alkalni i zemnoalkalni metali; Hrom i mangan; Gvožđe, kobalt i nikal; Bakar, cink, srebro, kadmijum i živa; Kompleksna jedinjenja) / Metode karakterizacije neorganskih supstanci / Izračunavanje teorijskog i praktičnog prinosa / Preparati / Zadaci sa računskih kolokvijuma / Rešenja zadataka / Rešenja testa

Meki povez, 280 strana

Beograd, 2018.
ISBN: 978-86-7220-051-5

Cena:   1100,00 din.

 
[Praktikum sa zbirkom zadataka]

Tatjana Verbić, Miloš Pešić, Nikola Obradović, Ilija Cvijetić:

Praktikum sa zbirkom zadataka iz instrumentalne analitičke hemije
Optičke i elektroanalitičke metode

Iz sadržaja:   Uvod / Obrada rezultata merenja / Rečnik osnovnih statističkih pojmova / Optičke metode instrumentalne analize (UV/Vis spektrofotometrija; Atomska apsorpciona spektrofotometrija; Plamena fotometrija i spektroskopija sa indukovano spregnutom plazmom; Spektrofluorimetrija; Nespektrometrijske metode - refraktometrija i polarimetrija; Zadaci; Rešenja zadataka) / Elektroanalitičke metode instrumentalne analize (Potenciometrija; Elektroliza; Voltametrija; Zadaci; Rešenja zadataka)

Meki povez, 403 strane

Beograd, 2018.
ISBN: 978-86-7220-095-9

Cena:   1500,00 din.

 
[Klasicne metode kvantitativne hemijske analize]

Rada Baošić, Aleksandar Lolić, Jelena Mutić, Nikola Stevanović:

Klasične metode kvantitativne hemijske analize

Iz sadržaja:   Analitička vaga i posuđe / Volumetrija / Kiselinsko-bazne metode / Taložne metode / Kompleksometrijske metode / Metode oksidoredukcije

Meki povez, 109 strana

Beograd, 2018.
ISBN: 978-86-7220-094-2

Cena:   600,00 din.

 
[Stereohemija organskih jedinjenja]

Marija Baranac-Stojanović:

Stereohemija organskih jedinjenja

Iz sadržaja:   Razvoj stereohemije / Podela stereohemije / Struktura / Načini prikazivanja stereohemijskih karakteristika molekula u dve dimenzije / Hiralnost i optička aktivnost / Konfiguracija stereogenih atoma / Aksijalno-hiralna jedinjenja / Planarno-hiralna jedinjenja / Prohiralnost i prostereoizomerija / Racemati / Konformacija / Konformacije zasićenih acikličnih jedinjenja / Ciklična jedinjenja / Kinetički i termodinamički kontrolisane reakcije / Stereospecifične i stereoselektivne reakcije / Uticaj orijentacije funkcionalne grupe na reaktivnost molekula / Lakoća formiranja cikličnih molekula / Periciklične reakcije / Polimerizacija alkena

Meki povez, 543 strane

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-089-8

Cena:   1700,00 din.

 
[Elementi retkih zemalja]

Ilija Brčeski:

Elementi retkih zemalja
Hemijski i ekohemijski aspekti

Iz sadržaja:   Uvod / Predstavnici i kratka istorija / Dobijanje i prečišćavanje ERZ u elementarnom stanju / Opšte osobine ERZ / Upotreba ERZ / Reciklaža ERZ / Ekohemijske karakteristike ERZ i procesa dobijanja / ERZ u životnoj sredini / (Eko)toksikološke karakteristike ERZ / Bliska budućnost / Na kraju

Meki povez, 123 strane

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-6047-250-4

Cena:   500,00 din.

 
[Osnove tehnoloskih procesa u industrijskoj hemiji]

Goran Roglić:

Osnove tehnoloških procesa u industrijskoj hemiji

Iz sadržaja:   Hemijska termodinamika / Hemijska kinetika / Kataliza / Hemijski reaktori / Destilacija / Kristalizacija / Adsorpcija / Apsorpcija / Ekstrakcija

CD izdanje (PDF, 285 strana)

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-090-4

Cena:   200,00 din.

 
[Opioids - Structure and Synthesis]

Milovan Ivanović:

Opioids - Structure and Synthesis

Iz sadržaja:   Opioid Analgesics; Morphine Alkaloids; Synthetic Opioid Analgesics

Internet izdanje (PDF, 167 strana, 55 MB)
Neograničeno slobodan pristup i preuzimanje

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-087-4

Cena:   besplatno!

 
[Gaohemija nafte i gasa]

Ksenija Stojanović:

Geohemija nafte i gasa

Iz sadržaja:   Evolucija živog sveta / Oblici organske supstance geosfere / Geohemijsko ispitivanje bitumena matičnih stena i nafti - korelacioni parametri / Prirodni gas

CD izdanje (PDF, 227 strana)

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-086-7

Cena:   165,00 din.

 
[Praktikum iz Instrumentalne analiticke hemije]

Jelena Mutić, Dragan Manojlović:

Praktikum iz Instrumentalne analitičke hemije

Iz sadržaja:   Konduktometrija i oscilometrija / Potenciometrija / Elektrogravimetrija / Kulometrija / Polarografija i voltametrija / Optičke metode

Meki povez, 94 strane

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-085-0

Cena:   500,00 din.

 
[Znameniti srpski hemicari]

Živorad Čeković:

Znameniti srpski hemičari

Iz sadržaja:   Mihailo Rašković / Sima Lozanić / Dimitrije Petrović / Marko Leko / Milorad Jovičić / Aleksandar Zega / Miloje Stojiljković / Nikola Pušin / Milivoje Lozanić / Vukić Mićović / Miloš Mladenović / Panta Tutundžić / Đorđe Stefanović / Branko Božić / Pavle Savić / Milenko Ćelap / Mihailo Mihailović / Milutin Stefanović / Paula Putanov / Milenko Šušić / Aleksandar Despić / Slobodan Ribnikar / Dragutin Dražić

Tvrdi povez, 1060 strana

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-084-3

 
[Zbirka pitanja i zadataka iz MB, MBH i BT]

Vladimir Beškoski, Miroslav Vrvić:

Zbirka pitanja i zadataka iz mikrobiologije, mikrobiološke hemije i biotehnologije

Iz sadržaja:   Uvod / Pitanja i zadaci (Mikrobiologija; Mikrobiološka hemija; Biotehnologija) / Rezultati i rešenja zadataka / Literatura / Prilozi

Meki povez, 165 strana + CD

Beograd, 2017.
ISBN: 978-86-7220-083-6

Cena:   450,00 din.

 
[Hemija heterociklicnih jedinjenja I]

Igor Opsenica:

Hemija heterocikličnih jedinjenja I

Iz sadržaja:   Heterociklična jedinjenja / Imenovanje heterocikličnih jedinjenja / Zasićena heterociklična jedinjenja / Pirol / Furan / Tiofen / Indol / Benzo[b]furan i benzo[b]tiofen / Piridin / Hinolin / Savremeni pristupi u hemiji heterocikličnih jedinjenja

Meki povez, 245 strana

Beograd, 2016.
ISBN: 978-86-7220-079-9

Cena:   1000,00 din.

 
[Osnovi molekulskog modelovanja]

Mario Zlatović, Dušan Petrović:

Osnovi molekulskog modelovanja
Praktikum

Iz sadržaja:   Upoznavanje sa radom na komandnoj liniji / Programi Avogadro i Abalone / Konformaciona analiza / Ispitivanje mehanizma reakcije / Predviđanje proizvoda reakcije / Pretraživanje baza podataka / Homologo modelovanje / Molekulski doking / Molekulska dinamika / Uvijanje proteina

Meki povez, 218 strana

Beograd, 2016.
ISBN: 978-86-7220-078-2

Cena:   800,00 din.

 
[Hemija organosumpornih jedinjenja]

Veselin Maslak:

Hemija organosumpornih jedinjenja

Iz sadržaja:   Struktura i vezivanje sumpora u organosumpornim jedinjenjima / Tioli / Sulfidi / Sulfoksidi / Sulfoni / Sulfonijumove soli i sumporni ilidi / Organosumporne oksikiseline / Tiokarbonilna jedinjenja

Meki povez, 138 strana

Beograd, 2016.
ISBN: 978-86-7220-072-0

Cena:   450,00 din.

 
[Osnove elektroanaliticke hemije]

Dragan Manojlović, Jelena Mutić, Dejan Šegan:

Osnove elektroanalitičke hemije

Iz sadržaja:   Uvod / Konduktometrija / Potenciometrija / Elektrogravimetrija / Kulometrija / Voltametrija / Eksperimentalne vežbe / Zadaci

Meki povez, 303 strane

Beograd, 2015.
ISBN: 978-86-7220-042-3

Cena:   700,00 din.

 
[Upravljanje NI projektima]

Bogdan Putniković, Mario Zlatović:

Upravljanje naučnoistraživačkim projektima

Iz sadržaja:   Naučna metoda / Zašto su naučni projekti specifični / Projekat / Projektna infrastruktura / Životni ciklus projekta / Projekti saradnje / Projektni portfolio

Meki povez, 204 strane

Beograd, 2015.
ISBN: 978-86-7220-067-6

Cena:   600,00 din.

 
[Hromatografske metode odvajanja]

Maja Natić:

Hromatografske metode odvajanja
Teorijski principi i praktični aspekti (praktikum)

Iz sadržaja:   Uvod / Priprema uzoraka za analizu / Ekstrakcija (Tečno-tečna ekstrakcija / Ekstrakcija čvrsto-tečno) / Jonska izmena (Principi jonske izmene / Jonska hromatografija) / Hromatografske metode (Definicija hromatografije i klasifikacija hromatografskih metoda / Osnovne karakteristike stacionarnih faza u hromatografiji na koloni / Retencija u hromatografiji i karakterizacija razdvojenih jedinjenja / Mobilne faze u tečnoj hromatografiji)

Meki povez, 176 strana

Beograd, 2015.
ISBN: 978-86-7220-068-3

Cena:   500,00 din.

 
[Praktikum iz industrijske hemije sa radnom sveskom]

Dr Petar Pfendt, dr Ksenija Stojanović, mr Aleksandra Mihajlidi-Zelić, dr Dubravka Relić:

Praktikum iz industrijske hemije sa radnom sveskom

Meki povez, A4 format, 139 strana

Beograd, 2015.
ISBN: 978-86-7220-047-8

Cena:   700,00 din.

 
[Opsta hemija]

Srećko Trifunović, Tibor Sabo, Zoran Todorović:

Opšta hemija

Iz sadržaja:   Kratka istorija hemije / Osnovne hemijske zakonitosti / Zakonitosti ponašanja gasova / Hemijska termodinamika / Struktura atoma / Hemijska veza i struktura molekula / Međumolekulske sile / Agregatna stanja materije / Rastvori / Hemijska kinetika / Hemijska ravnoteža / Podela neorganskih jedinjenja / Rastvori elektrolita / Kiseline i baze / Ravnoteže u rastvorima elektrolita / Koordinaciona jedinjenja / Nuklearna hemija / Oksido-redukcione reakcije / Elektrohemija

Tvrdi povez, 464 strane

Beograd, 2014.
ISBN: 978-86-7220-062-1

Cena:   3000,00 din.

 
[Jonske ravnoteze]

Lidija Pfendt, Dušanka Milojković-Opsenica:

Jonske ravnoteže

Iz sadržaja:   Uvod u hemijsku ravnotežu / Termodinamika hemijskih ravnoteža / Opšte metode za određivanje i izračunavanje ravnotežnih konstanti / Kiselinsko-bazne ravnoteže / Ravnoteže u rastvorima kompleksa / Redoks ravnoteže

Meki povez, 360 strana

Beograd, 2014.
ISBN: 978-86-7220-055-3

Cena:   1300,00 din.

 
[Hemija bioelemenata]

Sanja Grgurić-Šipka:

Hemija bioelemenata

Iz sadržaja:   Uvod / Pregled elemenata od biološkog značaja / Uloga alkalnih i zemnoalkalnih metala / Gvožđe / Cink / Bakar / Kobalt i nikl / Mangan / Hrom / Vanadijum, molibden i volfram / Uloga malih molekula / Biološka uloga nekih nemetala i metaloida

Meki povez, 214 strana

Beograd, 2014.
ISBN: 978-86-7220-065-2

Cena:   900,00 din.

 
[Osnove masene spektrometrije organskih jedinjenja]

Vele Tešević:

Osnove masene spektrometrije organskih jedinjenja

Iz sadržaja:   Istorijat masene spektrometrije / Osnove masene spektrometrije / Unošenje uzoraka / Vakuum / Jonizacione metode / Maseni analizatori / Detektori u masenoj spektrometriji / Jonizacioni procesi / Vrste jona u masenim spektrima / Fragmentacioni procesi / Interpretacija masenih spektara organskih jedinjenja / Tandemna masena spektrometrija (MS-MS) / Pitanja i odgovori

Meki povez, 268 strana

Beograd, 2013.
ISBN: 978-86-7220-054-6

Cena:   900,00 din.


Sve publikacije Izdavačkog centra HF se mogu nabaviti u Skriptarnici Hemijskog fakulteta (Studentski trg 14, Beograd).

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet