[Protocna injekciona analiza - principi i primena]

Александар Ђ. Лолић

Проточна инјекциона анализа - принципи и примена

Увод / FIA - принципи и теорија / Инјекционе технике у проточним системима / BIA / Компоненте проточних система / Детектори / Припрема узорака / Развој FIA методе / FIA и базе података / Примена FIA метода

Београд, 2023.
B5, 117 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-125-3
Цена: 1000.00 дин.

[Sinteze kompleksnih organskih molekula 1 - Odabrane reakcije za stvaranje veza ugljenik-ugljenik i za asimetricne oskidacije]

Радомир Н. Саичић, Зорана Б. Ферјанчић

Синтезе комплексних органских молекула 1 - Одабране реакције за стварање веза угљеник-угљеник и за асиметричне оскидације

Дириговане алдолне реакције / Молекулска премештања / Асиметричне оксидације / Асиметрична органокатализа

Београд, 2023.
CD издање, 262 стране, PDF
ISBN: 978-86-7220-123-9
Цена: 1000.00 дин.

[Osnove obrade podataka u hemiji]

Филип Љ. Андрић, Јелена Ђ. Трифковић

Основе обраде података у хемији

Увод / Општи статистички појмови / Вероватноћа и расподела вероватноће / Дескриптивна статистика / Метролошки статистички аспекти / Организација и визуализација података / Параметријски статистички тестови значајности / Непараметријски тестови значајности / Корелација, регресија и калибрација

Београд, 2023.
B5, 198 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-122-2
Цена: 1300.00 дин.

[Mehanizmi neorganskih reakcija]

Маја Т. Шумар Ристовић, Милош Селаковић, Снежана Г. Селаковић

Механизми неорганских реакција

Основни кинетички и термодинамички појмови / Експерименталне методе праћења механизама хемијских реакција / Фактори који утичу на брзину хемијске реакције / Реакције супституције металних комплекса / Реакције оксидо-редукције

Београд, 2023.
B5, 104 стране, меки повез
ISBN: 978-86-7220-118-5
Цена: 700.00 дин.

[Pola veka fitohemije na Studentskom trgu<br>]

Ирис Ђорђевић

Пола века фитохемије на Студентском тргу

Из садржаја:   Увод / Фитохемија на Студенском тргу / Asteraceae / Apiaceae Lindl. / Hypericaceae Lindl. / Gentianaceae Iuss. / Dipsacaceae / Laminaceae Lindl. / Euphorbiaceae J. St. Hill / Fabiaceae Lindl. / Anacardiaceae Lindl. / Boraginaceae Iuss. / Betulaceae Gray / Pinaceae / Amaranthaceae Iuss. / Lunulariaceae / Fomitopsidaceae Julich / Проучавање полифенолног састава са површина семенки грожђа и другог бобичастог воћа / Примењена спектроскопија и нове научне дисциплине проистекле из наших фитохемијских студија / Закључак

Београд, 2023.
B5, 254 стране, тврди повез
ISBN: 978-86-7220-117-8
Цена: 500.00 дин.

[Praktikum iz Instrumentalne analiticke hemije]

Јелена Ј. Мутић, Драган Д. Манојловић

Практикум из Инструменталне аналитичке хемије

Из садржаја:   Кондуктометрија и осцилометрија / Потенциометрија / Електрогравиметрија / Кулометрија / Поларографија и волтаметрија / Оптичке методе

прво издање:
Београд, 2017.
A4, 94 стране, меки повез
ISBN: 978-86-7220-085-0

друго издање:
Београд, 2023.
A4, 94 стране, меки повез
ISBN: 978-86-7220-085-0
Цена: 600.00 дин.

[Radna sveska iz organske hemije]

Горан М. Роглић

Радна свеска из органске хемије

Из садржаја:   Рад у органској лабораторији / Алкани и циклоалкани / Алкени / Алкил-халогениди и стереоизомерија / Алкохоли / Алдехиди и кетони / Карбонске киселине / Амини / Ароматична једињења / Хетероциклична једињења / Хемија природних производа / Масти и уља / Амино-киселине и протеини / Алкалоиди / Терпени, Етарска уља / Карактеризација органских једињења / Инфрацрвена спектроскопија / Масена спектрометрија / НМР спектроскопија / Преглед литературе у органској хемији

треће издање:
Београд, 2016.
B5, 140 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-080-5

четврто издање:
Београд, 2023.
B5, 140 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-080-5
Цена: 600.00 дин.

[Vezbe iz hemije za studente Bioloskog fakulteta]

Илија Д. Брчески

Вежбе из хемије за студенте Биолошког факултета

Основна правила рада у студентским лабораторијама ХФ / Припремање раствора одређених концентрација / Колоидни дисперзни системи / Брзина хемијске реакције и хемијска равнотежа / Одређивање pH вредности раствора / Грађење комплекса у раствору, боја комплекса у воденом раствору, аква-комплекси / Редокс процеси

Београд, 2023.
A4, 50 страна, скрипта
Цена: 180.00 дин.

[Osnovi kristalografije]

Тамара Р. Тодоровић

Основи кристалографије

Из садржаја:   Увод / Јединична ћелија, кристални системи, решетка и мотиви / Облик (морфологија) кристала и Бравеове решетке / Визуализација кристалних структура / Симетрија / Елементи симетрије са транслационом компонентом / Симетрија у две и три димензије: равне и просторне групе / Рендгенска структурна анализа / Од кристала до структурног модела / Кристалографске базе података / Основи кристалохемије - паковања у кристалним структурама / Одабрани примери кристалних структура

Београд, 2022.
B5, 276 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-113-0
Цена: 1500.00 дин.

[Analiza makroelemenata i mikroelemenata u hrani]

Јелена Ј. Мутић

Анализа макроелемената и микроелемената у храни

Из садржаја:   Увод / Елементи / Прописи и правилници / Аналитичке методе за одређивање елемената у узорцима хране / Гљиве / Морски плодови / Вино

Београд, 2022.
B5, 119 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-112-3
Цена: 800.00 дин.

[Praktikum iz analiticke hemije 1]

Душанка М. Милојковић Опсеница, Јелена Ђ. Трифковић, Филип Љ. Андрић, Петар М. Ристивојевић, Александра М. Драмићанин

Практикум из аналитичке хемије 1

Из садржаја:   Увод / Ток квалитативне хемијске анализе / Реакције катјона / Реакције анјона / Реакције у капима / Хроматографија / Екстракција / Извештаји о извршеним анализама

Београд, 2022.
A4, 139 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-111-6
Цена: 1500.00 дин.

[Analiticka hemija - klasicne metode kvantitativne analize]

Рада М. Баошић

Аналитичка хемија - класичне методе квантитативне анализе

Из садржаја:   Увод / Гравиметрија / Волуметрија / Киселинско-базне методе / Таложне методе / Комплексометријске методе / Оксидо-редукционе методе / Грешке у квантитативној хемијској анализи

Београд, 2022.
B5, 254 стране, меки повез
ISBN: 978-86-7220-109-3
Цена: 1200.00 дин.

[Biohemijske osnove biotehnologije zivotne sredine]

Владимир П. Бешкоски

Биохемијске основе биотехнологије животне средине

Из садржаја:   Биоразградња и биоразградљивост / Биоремедијација - фактори који утичу на биодеградацију нафтних угљоводоника / Хемијска и биохемијска анализа биоремедијационих процеса / Свеобухватне анализе генома, протеома и метаболома у праћењу и усмеравању биоремедијационих процеса / Изазов нових дуготрајних загађујућих супстанци на примеру перфлуорованих једињења / Додата вредност микробне активности / Будућа истраживања

Београд, 2022.
B5, 145 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-075-1
Цена: 650.00 дин.

[Praktikum iz patobiohemije]

Милица М. Поповић, Марија Ђ. Гавровић Јанкуловић

Практикум из патобиохемије

Из садржаја:   Узорковање биолошког материјала и преаналитичке варијабле / Обрада резултата и успостављање референтних вредности / Аминокиселине и протеини / Угљени хидрати / Липиди / Електролити, минерали / Витамини / Нуклеинске киселине / Непротеинска азотна једињења (испитивање функције бубрега и анализа урина) / Анаболизам и катаболизам хема / Ензими

Београд, 2021.
A4, 92 стране, меки повез
ISBN: 978-86-7220-107-9
Цена: 900.00 дин.

[Osnove biohemije]

Наталија Ђ. Половић

Основе биохемије

Из садржаја:   Увод у биохемију / Аминокиселине, пептиди и протеини / Нативна структура протеина / Динамичке функције протеина / Ензими / Метаболизам и биоенергетика / Катаболизам глукозе / Аеробна продукција NADH / Оксидативна фосфорилација / Остали метаболички путеви угљених хидрата / Метаболизам масти / Метаболизам азотних једињења / Интеграција и регулација метаболичких путева / Нуклеотиди и нуклеинске киселине / Чување, пренос и експресија генетичке информације

Београд, 2021.
B5, 376 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-106-2
Цена: 2300.00 дин.

[Informator 2021]

Комисија за промоцију ХФ

Информатор 2021

Из садржаја:   Историјат Хемијског факултета / Студијски програми / Конкурс / Пријављивање кандидата / Програмске јединице за припрему пријемног испита / Систем бодовања / Упис / Ко је ко на Хемијском факултету / Примери пријемног испита из хемије

Београд, 2021.
B5, 103 стране, меки повез
ISBN: 978-86-7220-105-5
Цена: 300.00 дин.

[Osnovi bioneorganske hemije kroz probleme i resenja]

Милица Р. Миленковић

Основи бионеорганске хемије кроз проблеме и решења

Из садржаја:   Увод у бионеорганску хемију / Биолошка улога јона алкалних метала / Биолошка улога јона земноалкалних метала / Азот(II)-оксид и угљеник(II)-оксид у биолошким системима / Металопротеини који садрже цинк / Механизми уноса, транспорта и складиштења гвожђа у живим системима / Гвожђе-сумпор кластери / Металопротеини који садрже гвожђе / Металопротеини који садрже бакар / Трансфер електрона у биолошким системима / Металопротеини који садрже кобалт / Металопротеини који садрже никл / Металопротеини који садрже манган / Металопротеини који садрже молибден / Комбинована питања / Увод у медицинску и биомиметичку неорганску хемију

Београд, 2021.
A4, 180 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-104-8
Цена: 700.00 дин.

[Osnove analitickog procesa]

Маја М. Натић

Основе аналитичког процеса

Из садржаја:   Предмет проучавања аналитичке хемије / Процена аналитичких података / Калибрација и стандардизација / Узорак / Одабране технике одвајања / Развој стандардне методе / Обезбеђење квалитета у аналитичкој лабораторији

Београд, 2021.
CD издање, 242 стране, PDF
ISBN: 978-86-7220-077-5
Цена: 550.00 дин.

[Hemija heterociklicnih jedinjenja II]

Игор М. Опсеница

Хемија хетероцикличних једињења II

Из садржаја:   1,2-Азоли / 1,3-Aзоли / Бензо-1,2-азоли и бензо-1,3-азоли / Дизаини / Хетероциклична једињења која имају више од два хетероатома / Прелазни метали у хемији хетероцикличних једињења

Београд, 2021.
B5, 161 стране, меки повез
ISBN: 978-86-7220-076-8
Цена: 1500.00 дин.

[Regulacija biohemijskih procesa]

Милан Р. Николић, Душко Благојевић, Михајло Б. Спасић

Регулација биохемијских процеса

Из садржаја:
Општи принципи, компоненте и механизми система за пренос сигнала у ћелији:   Прицнипи хомеостазе у живим системима / Основи хемијске комуникације у живим системима / Хормони: први гласници у преносу сигнала / Ефекторни протеини у преносу сигнала у ћелији
Системи за пренос сигнала у ћелији:   Пренос сигнала путем рецентора прегнутих са G протеинима / Пренос сигнала преко фамилије фосфоинозитида / Пренос сигнала преко каталитичких рецептора / Пренос сигнала преко једарних рецептора / Пренос сигнала регулисан променом количине јона
Интеграција сигналних путева у ћелији:   Пренос сигнала преко гасотрансмитера / Интеграција сигналних путева: молекулске основе вида

Београд, 2021.
CD издање, 255 страна, PDF
ISBN: 978-86-7220-074-4
Цена: 400.00 дин.

[Zbirka zadataka iz klasicnih metoda kvantitativne hemijske analize sa resenjima]

Рада М. Баошић, Александар Ђ. Лолић, Александра М. Драмићанин

Збирка задатака из класичних метода квантитативне хемијске анализе са решењима

Из садржаја:   Гравиметрија / Волуметрија [Киселинско-базне методе / Таложне методе / Комплексометријске методе / Оксидоредукционе методе] / Комбиновани задаци / Процена (евалуација) и приказивање резултата хемијске анализе

Београд, 2021.
B5, 124 стране, меки повез
ISBN: 978-86-7220-073-7
Цена: 700.00 дин.

[Odredjivanje strukture molekula spektroskopskim metodama - Zbirka spektara]

Љубодраг В. Вујисић, Гордана Б. Крстић, Ивана В. Софренић, Бобан Д. Анђелковић, Веле В. Тешевић

Одређивање структуре молекула спектроскопским методама - Збирка спектара

Из садржаја:   Експериментални услови и начини снимања спектара / Ултраљубичаста и видљива спектроскопија - UV/Vis / Инфрацрвена спектроскопија - IR / Нуклеарно-магнетна резонантна спектроскопија - NMR / Масена спектрометрија - MS / Комбиновани примери IR, NMR и масених спектара

Београд, 2020.
A4, 278 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-102-4
Цена: 1000.00 дин.

[Praktikum iz racunarske hemije]

Душан Ж. Вељковић

Практикум из рачунарске хемије

Из садржаја:   Основни појмови рачунарске хемије / Молекулска механика / Конформациона анализа / Квантно-хемијске методе / Пост Хартри-Фок методе / Теорија функционала густине (DFT теорија) / Вибрациони спектри и термохемија / Молекулске орбитале / Мапе електростатичког потенцијала / Примена Ab initio метода за решавање проблема у хемији / Хемијска информатика

Београд, 2020.
A4, 126 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-092-8
Цена: 700.00 дин.

[Radni listovi iz organske hemije]

Деана Б. Андрић, Горан М. Роглић

Радни листови из органске хемије

Из садржаја:   Рад у органској лабораторији / Безбедносна правила рада у лабораторији / Поступци у случају инцидента у органској лабораторији / Технике рада у лабораторији из органске хемије / Вежбе

Београд, 2020.
A4, 78 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-040-9
Цена: 450.00 дин.

[Praktikum iz opste hemije]

Маја А. Груден-Павловић, Сања Р. Гргурић Шипка, Соња М. Грубишић, Светозар Р. Никетић

Практикум из опште хемије

Из садржаја:   Пожари и врсте ватре / Хемикалије / Правила за безбедан рад у лабораторији / Лабораторијски дневник / Лабораторијско посуђе и прибор / Основне хемијске операције и методе одвајања / Особине гасова / Раствори / Кондензовано стање / Хемијска кинетика / Хемијска равнотежа / Равотеже у растворима електролита / Реакције у воденим растовима: јонске реакције / Равнотеже у воденим растворима соли / Реакције трансфера електрона

Београд, 2020.
B5, 214 страна, меки повез
ISBN: 978-86-7220-007-2
Цена: 900.00 дин.