Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KATEDRA ZA ANALITIČKU HEMIJU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Katedri Zaposleni Laboratorije
i oprema
Projekti Nastava

Projekti

Trenutna istraživanja u koja su uključeni članovi Katedre izvode se u okviru četiri projekta finansirana od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije:


Dr Živoslav Tešić, redovni profesor, dr Dušanka Milojković-Opsenica, docent, dr Rada Baošić, docent i saradnici bave se naučno-istraživačkim radom u oblasti planarne hromatografije i protolitičkih ravnoteža biološki aktivnih organskih supstanci i njihovih metalnih kompleksa. Prvi deo ovih istraživanja odnosi se na sintezu kompleksa prelaznih metala sa sintetičkim i prirodnim ligandima. Drugi deo istraživanja odnosi se na ispitivanje hromatografskog ponašanja nagrađenih, ali i drugih organskih i neorganskih, pre svega biološki aktivnih supstanci. Poseban akcenat je dat proučavanju odgovarajućih separacionih mehanizama, kao i korelaciji strukture i retencije odvajanih supstanci. Najzad, ovako okarakterisane supstance podvrgavaju se odgovarajućim testovima pri čemu se detaljno ispituje biološka aktivnost kako na ćelije raka tako i na odgovarajuće bakterijske kulture.


Dr Snežana Nikolić-Mandić, docent, dr Dragan Manojlović, docent i saradnici bave se naučno-istraživačkim radom u oblasti protočnih (FIA) i kinetičkih metoda sa amperometrijskom i spektrofotometrijskom detekcijom. Aktivnost grupe je usmerena na određivanje anjona (jodida, bromida, sulfida, itd), mikro- i toksičnih elemenata (arsena, bakra, zlata, paladijuma, antimona, kalaja, kadmijuma, itd) u različitim uzorcima (vodi, hrani, biološkom materijalu, farmaceutskim preparatima). Grupa se bavi i kuplovanjem protočnih metoda sa atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom - AAS (plamena, hidridna i besplamena tehnika), uz modifikovane načine pripreme prirodnih uzoraka (voda, zemljište i hrana). Osnovi cilj ovih istraživanja je pronalaženje osetljivijih i preciznijih metoda za određivanje mikro- i toksičnih elemenata, što je osnovica uspešne kontrole kvaliteta životne sredine.


Dr Dragan Manojlović, docent, i saradnici bave se razvojem, optimizacijom i primenom savremenih instrumentalnih tehnika u praćenju biogeohemijskih procesa u životnoj sredini, kao i njihovom primenom za određivanje pojedinih parametara u različitim materijalima. Pored toga, grupa se bavi primenom instrumentalnih metoda u sintezi i karakterizaciji heteropoli jedinjenja kao novih materijala.


Dr Marija Todorović, profesor u penziji, dr Gordana Milovanović, profesor u penziji i saradnik rade na razvoju novih kinetičko-katalitičkih metoda za određivanje veoma niskih koncentracija pojedinih hemijskih jedinjenja i jonskih vrsta. Primenjenim reakcijama određuju se: kinetička jednačina, konstante brzine reakcije i kinetički parametri, a predlaže se i mehanizam reakcije. Za praćenje toka reakcije koriste se elektro-analitičke i spektrofotometrijske metode.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet