Otkrića u oblasti hemije su promenila naš svet.

Hemija ima jednu od glavnih uloga u izgradnji modernog društva i napretku u različitim oblastima, a hemijske tehnologije kroz različite pristupe obogaćuju naš kvalitet života na brojne načine pružajući nova rešenja za probleme u zdravlju, materijalima i korišćenju energije.

[Laboratorijska aparatura]

Zbog ove svoje sveobuhvatnosti, hemija zauzima centralno mesto među prirodnim naukama. Hemija se bavi molekulima, njihovom strukturom, osobinama i transformacijama, kao i principima na kojima se osobine molekula zasnivaju. Pošto se molekuli nalaze u osnovi materije u najširem smislu reči, a materija je jedan od vidova postojanja celog Kosmosa, hemija je jedna od "kosmičkih nauka". Hemija se dodiruje i značajno preklapa sa drugim prirodnim naukama. Na jednom kraju spektra hemijskih nauka koji je orijentisan ka istraživanju atoma, iz kojih su izgrađeni molekuli, i subatomskih čestica iz kojih su izgrađeni atomi, hemija je dala značajne doprinose. Klasičan primer je oslobađanje energije iz atoma. Nijedan drugi pojedinačni događaj u nauci nije imao tolike neposredne i dalekosežne posledice kao što je to slučaj sa atomskom energijom. Intelektualna dostignuća, na drugom kraju spektra koji obuhvata hemijska nauka, imaju podjednako značajne posledice. To su otkrića vezana za molekulske osnove života, gde je biohemija uspela da prodre duboko u izuzetno složene molekulske mehanizme biohemijskih procesa i prenosa genetskih informacija u živim sistemima.

Na sasvim drugom planu, vezanom za ljudsku civilizaciju, hemija se manifestuje u ekonomskom, političkom, geografskom, i socijalnom smislu. To potvrđuje njen značaj u svim onim civilizacijskim aspektima koji se odnose na stabilnost i fragilnost života i opstanka na planeti Zemlji.

[Zgrada HF]

Studije hemije na Hemijskom fakultetu u Beogradu, kao i na mnogim drugim univerzitetima u svetu, imaju dva cilja koji se u različitom obimu manifestuju kroz sadržaj studija. Pružanje sveobuhvatnog obrazovanja iz osnovnih hemijskih disciplina je prvi cilj. Ovom cilju je posvećen najveći deo osnovnih studija hemije (i u pogledu broja predmeta, odnosno, broja časova, i u pogledu sadržaja pojedinačnih predmeta). Ovo je potrebno da bi se što bolje upoznali temelji današnjih hemijskih nauka, zasnovani na preko 200 godina dugoj istoriji krajnje složenog i izizetno zahtevnog istraživanja koje je stalno povećavalo svoj obim. Pored toga, studije hemije imaju za cilj da studentima pruže orijentaciju u svim onim primenjenim aspektima hemijskih nauka bez kojih ne može da se zamisli savremeno društvo i njegova realizacija u tehnološkom i u civilizacijskom pogledu.

Značajno mesto u hemijskom obrazovanju na osnovnim studijama zauzima upoznavanje studenata sa metodologijom hemijskog istraživanja, koja obuhvata opservacije, eksperimente, merenja, simulacije i objašnjavanja hemijskih sistema i procesa. To se vidi i iz činjenice da su u osnovnim studijama hemije eksperimentalne i druge vežbe zastupljene sa znatno više časova u odnosu na predavanja.

Studije biohemije predstavljaju pravi izazov za one koji žele da saznaju šta se dešava u živom organizmu ili one koji žele da savršene mehanizme iz živih organizama prenesu i primene u industriji. Po završenom fakultetu studentima se otvara mogućnost daljeg usavršavanja u ovoj oblasti. Diplomirani biohemičari su vrlo cenjeni kao saradnici u istraživačkim centrima i razvojnim laboratorijama, a zapošljavaju se u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, biotehnološkim fabrikama i prosveti.

Studiranje na Univerzitetu u Beogradu - Hemijskom fakultetu stavlja vas u svet naučnih otkrića i pruža mogućnost da imate uzbudljivu karijeru u budućnosti.

[Veliki hemijski amfiteatar]

Zašto studirati na Hemijskom fakultetu?

 • Velika prednost studija hemije je to što možete da koristite svoje znanje u različitim industrijama - bilo da su to hemijska, farmaceutska, medicinska istraživanja, ekološki uzorci ili biohemija. Na osnovnim akademskim studijama ćete dobiti sve osnove koje su vam potrebne da biste ostvarili i nastavili karijeru u vašoj željenoj oblasti.
 • Sve što dodirnete, nosite, pojedete ili popijete rezultat je hemijskog procesa. Proučavajući hemiju, naučite kako svet funkcioniše i kako se proizvodi, kako se vrši kontrola proizvodnje i proverava kvalitet proizvoda, kako se modifikuju postojeći lekovi i dizajniraju novi.
 • U otkrivanju pravih uzroka bolesti, poremećaja u biohemijskim procesima i lečenju glavnu ulogu igraju biohemičari i hemičari.
 • Kada studirate hemiju, razvićete mnogo korisnih veština, a vaš studijski program biti prilagođen tako da vas osposobi za karijeru u hemiji. Veštine koje steknete će takođe biti korisne u industrijama koje nisu povezane sa hemijom. To može uključivati i istraživanja, kritički način razmišljanja, timski rad, rešavanje problema, analizu podataka itd.
 • Kao hemičar možete da kontrolišetete kvalitet hrane, vode i životne sredine, da se posvetite nauci i bavite se istraživanjima, da budete deo hemijske industrije, da se bavite forenzičkim analizama i još puno toga.
 • Hemičari igraju važnu ulogu u zaštiti životne sredine ne samo kroz kontrolu kvaliteta, već i rešavanjem problema zagađivanja.
 • Zbog toga što hemija zauzima centralno mesto među prirodnim naukama i što su druge oblasti prirodnih nauka u velikoj meri zavisne od hemije, u svim timovima koji se bave drugim oblastima prirodnih nauka važno mesto pripada hemičarima.
 • Hemičari su zaslužni za mnoge dobre i loše stvari koje čovečanstvo koristi: lekovi, eksplozivi, materijali (plastične mase, metali, keramike, superprovodnici), pesticidi, detergenti, kozmetika i dr.
 • Hemičari izoluju aktivne supstance iz prirodnog materijala i primenom različitih metoda određuju njihovu strukturu. Nakon toga razvijaju nove postupke za sintezu ovih dragocenih jedinjenja.
 • Kad je hemičar i nastavnik u školi, on istražuje najbolje načine kako da pripremi buduće stručnjake, sposobne da odgovore potrebama savremenog društva.
 • Studenti se od samog početka studija pripremaju za ulogu profesora i za svaku oblast hemije promišljaju na koji će način omogućiti učenicima formiranje znanja iz te oblasti, uzimajući u obzir karakteristike sadržaja i tehnike rada u laboratoriji. Ta priprema povratno utiče na učvršćivanje osnovnih hemijskih znanja.

[Studije na HF - slika 1]

Gde mogu da zaposle diplomirani hemičari?

 • fakulteti i naučnoistraživački instituti;
 • hemijska industrija (azotara, cementare, staklare, fabrike veštačkih đubriva, sumporne kiseline, industrija keramike, industrija keramike i proizvoda od keramike, i dr);
 • farmaceutska industrija;
 • petrohemijska industrija;
 • industrija polimera, boja i lakova;
 • industrija detergenata i kozmetike;
 • proizvodnja metala (rudnici i prerada metala);
 • vodovodi;
 • zavodi za zaštitu zdravlja;
 • poslovi analitike u industriji prehrambenih proizvoda;
 • poslovi kontrole zagađenosti životne sredine;
 • vojna namenska industrija (eksplozivi, sredstva zaštite, novi materijali itd).

[Studije na HF - slika 2]

Gde mogu da zaposle diplomirani biohemičari?

 • fakulteti i naučnoistraživački instituti (IHTM, INN Vinča, Centar za molekularnu genetiku i genetički inženjering, Biološki institut, INEP, Institut za kukuruz, i dr);
 • farmaceutska industrija;
 • prehrambena industrija;
 • biotehnološke fabrike;
 • zavodi za zaštitu zdravlja;
 • kliničke laboratorije;
 • prosveta (predmet biohemija u stručnim srednjim školama).

[Studije na HF - slika 3]

Analitička hemija

Izučite metode za utvrđivanje sastava i količine nepoznatih suspstanci. Bez dobrog analitičara danas praktično nema istraživačkih timova, kao ni kontrolnih i razvojnih laboratorija u industriji.

Biohemija

Proniknite u tajne procesa koji se dešavaju u živim organizmima, a time i u večitu enigmu postanka i razvoja života.

Nastava hemije

Posvetite se obučavanju mladih ljudi i njihovom spremanju za aktivan, produktivan život.

Opšta i neorganska hemija

Najstarija grana hemije, i ujedno koren svih hemijskih znanja. Na prvi pogled, zapostavljena u današnje vreme, ali i dalje nenadmašna u mnogo čemu.

Organska hemija

Lekovi, boje, parfemi, molekulske mašine, organski tranzistori, tečni kristali, energetski materijali, samo su neki od 40 miliona poznatih organskih jedinjenja.

Primenjena hemija

Obezbedite tehnološki napredak savremenog sveta, a istovremeno i očuvanje predivnog sveta na planeti Zemlji.