Oткрића у области хемије су променила наш свет.

Хемија има једну од главних улога у изградњи модерног друштва и напретку у различитим областима, a хемијске технологије кроз различите приступе обогаћују наш квалитет живота на бројне начине пружајући нова решења за проблеме у здрављу, материјалима и коришћењу енергије.

[Laboratorijska aparatura]

Због ове своје свеобухватности, хемија заузима централно место међу природним наукама. Хемија се бави молекулима, њиховом структуром, особинама и трансформацијама, као и принципима на којима се особине молекула заснивају. Пошто се молекули налазе у основи материје у најширем смислу рeчи, а материја је један од видова постојања целог Космоса, хемија је једна од "космичких наука". Хемија се додирује и значајно преклапа са другим природним наукама. На једном крају спектра хемијских наука који је оријентисан ка истраживању атома, из којих су изграђени молекули, и субатомских честица из којих су изграђени атоми, хемија је дала значајне доприносе. Класичан пример је ослобађање енергије из атома. Ниједан други појединачни догађај у науци није имао толике непосредне и далекосежне последице као што је то случај са атомском енергијом. Интелектуална достигнућа, на другом крају спектра који обухвата хемијска наука, имају подједнако значајне последице. То су открића везана за молекулске основе живота, где је биохемија успела да продре дубоко у изузетно сложене молекулске механизме биохемијских процеса и преноса генетских информација у живим системима.

На сасвим другом плану, везаном за људску цивилизацију, хемија се манифестује у економском, политичком, географском, и социјалном смислу. То потврђује њен значај у свим оним цивилизацијским аспектима који се односе на стабилност и фрагилност живота и опстанка на планети Земљи.

[Zgrada HF]

Студије хемије на Хемијском факултету у Београду, као и на многим другим универзитетима у свету, имају два циља који се у различитом обиму манифестују кроз садржај студија. Пружање свеобухватног образовања из основних хемијских дисциплина је први циљ. Овом циљу је посвећен највећи део основних студија хемије (и у погледу броја предмета, односно, броја часова, и у погледу садржаја појединачних предмета). Ово је потребно да би се што боље упознали темељи данашњих хемијских наука, засновани на преко 200 година дугој историји крајње сложеног и изизетно захтевног истраживања које је стално повећавало свој обим. Поред тога, студије хемије имају за циљ да студентима пруже оријентацију у свим оним примењеним аспектима хемијских наука без којих не може да се замисли савремено друштво и његова реализација у технолошком и у цивилизацијском погледу.

Значајно место у хемијском образовању на основним студијама заузима упознавање студената са методологијом хемијског истраживања, која обухвата опсервације, експерименте, мерења, симулације и објашњавања хемијских система и процеса. То се види и из чињенице да су у основним студијама хемије експерименталне и друге вежбе заступљене са знатно више часова у односу на предавања.

Студије биохемије представљају прави изазов за оне који желе да сазнају шта се дешава у живом организму или оне који желе да савршене механизме из живих организама пренесу и примене у индустрији. По завршеном факултету студентима се отвара могућност даљег усавршавања у овој области. Дипломирани биохемичари су врло цењени као сарадници у истраживачким центрима и развојним лабораторијама, а запошљавају се у прехрамбеној и фармацеутској индустрији, биотехнолошким фабрикама и просвети.

Студирање на Универзитету у Београду - Хемијском факултету ставља вас у свет научних открића и пружа могућност да имате узбудљиву каријеру у будућности.

[Veliki hemijski amfiteatar]

Зашто студирати на Хемијском факултету?

 • Велика предност студија хемије је то што можете да користите своје знање у различитим индустријама - било да су то хемијска, фармацеутска, медицинска истраживања, еколошки узорци или биохемија. На основним академским студијама ћете добити све основе које су вам потребне да бисте остварили и наставили каријеру у вашој жељеној области.
 • Све што додирнете, носите, поједете или попијете резултат је хемијског процеса. Проучавајући хемију, научите како свет функционише и како се производи, како се врши контрола производње и проверава квалитет производа, како се модификују постојећи лекови и дизајнирају нови.
 • У откривању правих узрока болести, поремећаја у биохемијским процесима и лечењу главну улогу играју биохемичари и хемичари.
 • Када студирате хемију, развићете много корисних вештина, а ваш студијски програм бити прилагођен тако да вас оспособи за каријеру у хемији. Вештине које стекнете ће такође бити корисне у индустријама које нису повезане са хемијом. То може укључивати и истраживања, критички начин размишљања, тимски рад, решавање проблема, анализу података итд.
 • Као хемичар можете да контролишетете квалитет хране, воде и животне средине, да се посветите науци и бавите се истраживањима, да будете део хемијске индустрије, да се бавите форензичким анализама и још пуно тога.
 • Хемичари играју важну улогу у заштити животне средине не само кроз контролу квалитета, већ и решавањем проблема загађивања.
 • Због тога што хемија заузима централно место међу природним наукама и што су друге области природних наука у великој мери зависне од хемије, у свим тимовима који се баве другим областима природних наука важно место припада хемичарима.
 • Хемичари су заслужни за многе добре и лоше ствари које човечанство користи: лекови, експлозиви, материјали (пластичне масе, метали, керамике, суперпроводници), пестициди, детергенти, козметика и др.
 • Хемичари изолују активне супстанце из природног материјала и применом различитих метода одређују њихову структуру. Након тога развијају нове поступке за синтезу ових драгоцених једињења.
 • Кад је хемичар и наставник у школи, он истражује најбоље начине како да припреми будуће стручњаке, способне да одговоре потребама савременог друштва.
 • Студенти се од самог почетка студија припремају за улогу професора и за сваку област хемије промишљају на који ће начин омогућити ученицима формирање знања из те области, узимајући у обзир карактеристике садржаја и технике рада у лабораторији. Та припрема повратно утиче на учвршћивање основних хемијских знања.

[Studije na HF - slika 1]

Где могу да запосле дипломирани хемичари?

 • факултети и научноистраживачки институти;
 • хемијска индустрија (азотара, цементаре, стакларе, фабрике вештачких ђубрива, сумпорне киселине, индустрија керамике, индустрија керамике и производа од керамике, и др);
 • фармацеутска индустрија;
 • петрохемијска индустрија;
 • индустрија полимера, боја и лакова;
 • индустрија детергената и козметике;
 • производња метала (рудници и прерада метала);
 • водоводи;
 • заводи за заштиту здравља;
 • послови аналитике у индустрији прехрамбених производа;
 • послови контроле загађености животне средине;
 • војна наменска индустрија (експлозиви, средства заштите, нови материјали итд).

[Studije na HF - slika 2]

Где могу да запосле дипломирани биохемичари?

 • факултети и научноистраживачки институти (ИХТМ, ИНН Винча, Центар за молекуларну генетику и генетички инжењеринг, Биолошки институт, ИНЕП, Институт за кукуруз, и др);
 • фармацеутска индустрија;
 • прехрамбена индустрија;
 • биотехнолошке фабрике;
 • заводи за заштиту здравља;
 • клиничке лабораторије;
 • просвета (предмет биохемија у стручним средњим школама).

[Studije na HF - slika 3]

Аналитичка хемија

Изучите методе за утврђивање састава и количине непознатих суспстанци. Без доброг аналитичара данас практично нема истраживачких тимова, као ни контролних и развојних лабораторија у индустрији.

Биохемија

Проникните у тајне процеса који се дешавају у живим организмима, а тиме и у вечиту енигму постанка и развоја живота.

Настава хемије

Посветите се обучавању младих људи и њиховом спремању за активан, продуктиван живот.

Општа и неорганска хемија

Најстарија грана хемије, и уједно корен свих хемијских знања. На први поглед, запостављена у данашње време, али и даље ненадмашна у много чему.

Органска хемија

Лекови, боје, парфеми, молекулске машине, органски транзистори, течни кристали, енергетски материјали, само су неки од 40 милиона познатих органских једињења.

Примењена хемија

Обезбедите технолошки напредак савременог света, а истовремено и очување предивног света на планети Земљи.