УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Септембар 2018.

* * * РАДНА ВЕРЗИЈА * * *

Правилник ХФ о самовредновању   бр. 660/1 од 12. 6. 2018.
Одлука ННВ ХФ о спровођењу самовредновања   бр. 660/2 од 14. 6. 2018.
Решење о именовању Комисије за самовредновање   бр. 1277/2 од 27. 11. 2017.
Одлука о проширењу Комисије за самовредновање   бр. 786/2 од 17. 7. 2018.

Садржај

Увод:

Стандарди:

 1. Стратегија обезбеђења квалитета
 2. Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
 3. Систем обезбеђења квалитета
 4. Квалитет студијских програма
 5. Квалитет наставног процеса
 6. Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
 7. Квалитет наставника и сарадника
 8. Квалитет студената
 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
 10. Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
 11. Квалитет простора и опреме
 12. Финансирање
 13. Улога студената у самовредновању и провери квалитета
 14. Систематско праћење и периодична провера квалитета
 15. Квалитет докторских студија

Прилози:

Уз Стандард 1:

Уз Стандард 2:

Уз Стандард 3:

Уз Стандард 4:

Уз Стандард 5:

Уз Стандард 6:

Уз Стандард 7:

Уз Стандард 8:

Уз Стандард 9:

Уз Стандард 10:

Уз Стандард 11:

Уз Стандард 12:

Уз Стандард 13:

Уз Стандард 14:

Уз Стандард 15: