Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемичар Биохемичар Професор хемије Хемичар за
животну средину

Студијски програм "Хемичар за животну средину"

Студијски image програми Хемије животне средине на Хемијском факултету Универзитета у Београду за основне и мастер академске студије су савремени и добро усклађени програми са реалним потребама друштва и државе који школују стручњаке који ће бити, пре свега, добри хемичари и изврсни познаваоци животне средине. Основни гарант овоме су реномирани професори и сарадници, добро снабдевене лабораторије, савремена аналитичка опрема, као и добра лабораторијска пракса која се годинама спроводи на нашем факултету.

Програм је тако осмишљен да образује стручњаке који поседују сва знања и способности неопходна за ангажовање или запошљавање једног хемичара, с тим што је сваки наш студент додатно образован да решава све задатке из области заштите животне средине.

Значајна компаративна предност у односу на било које друге програме који се нуде на високошколским установама у нашој земљи је чињеница да наши студенти, баш зато што су хемичари, могу да испитују/анализирају све супстрате из природе (воду, ваздух, земљиште, седименте, отпад…), проучавају особине и понашање свих загађујућих супстанци, органских или неорганских, и коначно да решавају комплексне пројектне задатке или воде истраживања и/или испитивања животне средине како у слободном окружењу, тако и у индустријској или урбаној средини. Другим речима, хемичар за животну средину је једини оспособљен да даје конкретне резултате и дефинише све еко-хемијске показатеље, на које, након тога, могу да се надовежу здравство, пољопривреда, индустрија, право, економија, менаџмент и други сегменти друштвене надградње.

Данас питања која су у вези са заштитом животне средине доминирају у свакодневном животу, раду, науци, као и у свим другим сегментима модерне цивилизације. Ниједна држава не може рачунати на заједничке (међудржавне) пројекте или економску и производну интеграцију без поседовања и размене података о квалитету животне средине, а да није укључила у све те процесе високообразоване стручњаке из области хемије животне средине или како се то често каже "заштите животне средине".

Ниједан системски закон из области животне средине у Србији, као што је: Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну стредину, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину или Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења, не може се успешно примењивати уколико држава нема високообразоване стручњаке из области заштите животне средине. Свако од ових закона се темељи на раду и резултатима дипломираних хемичара односно мастера хемије за животну средину, они увек стоје први у мултидисциолинарном тиму који се бави овом проблематиком.

Зашто су студенти у оквиру студијских програма (основни и мастер) за хемију животне средине прво добри хемичари?

Зашто су студенти у оквиру ових студијских програма и изврсни познаваоци животне средине?

Кад завршим основне (и мастер) академске студије из области хемије животне средине где могу да се запослим?

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Крајњи циљ студијског програма "Хемичар за животну средину" јесте стварање стручњака који ће у потпуности моћи да разуме суштину животне средине и природу загађујућих супстанци у њој. Сваки дипломирани хемичар за животну средину или мастер биће у могућности да разликује нативне од антропогених утицаја на животну средину, да препознаје изворе, путеве загађења и трансформације загађујућих супстанци што представља предуслов за спречавање било каквог процеса загађивања у циљу очувања природе, односно умањење или потпуно гашење започетих процеса нарушавања екохемијских равнотежа на земљи. Општа процена је да у овом тренутку број таквих стручњака у Србији није довољан. Државни је интерес да се у блиској будућности школују они који ће моћи да допринесу решавању нагомиланих проблема у овој области.

Дипломирани хемичар, односно мастер хемичар за животну средину је оспособљен за анализу и контролу животне средине (мониторинг), за послове вештачења, за менаџмент хемикалијама, стандардизацију и контролу квалитета, образован је да формира и/или ради у лабораторијама које су акредитоване, односно да се бави истраживачким и коначно научним радом што подразумева да је оспособљен да осмисли, учествује или води пројекат из области животне средине (еколошки менаџмент).

Исход студија

Дипломирани хемичар за животну средину односно мастер хемије за животну средину је оспособљен за креативан и самосталан рад у хемијским лабораторијама различитих профила и нивоа које се баве изучавањем органских и неорганских супстанци које када доспеју у животну средину постају загађујуће супстанце. Наши хемичари успешно раде у различитим областима која обухватају истраживање и развој (R&D), обезбеђење и контролу квалитета (QA/QC), стандардизацију, праћење загађујућих супстанци у свим сегментима животне средине (мониторинг), управљању хемикалијама и хемијским процесима (процесни менаџмент), односно могу да се баве проценом ризика у животној средини (risk assessment).

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 1001A 9 4+4+0  
Физика 1011A 9 4+2+3  
Општа хемија 1101A 12 5+2+4  
Енглески језик 1031A 3   3+0+0
Екологија 1051S 4   3+0+0
Неорганска хемија 1102S 10   5+1+4
Аналитичка хемија 1 1301A 9   2+1+6
Изборни предмет 1 1IP1S 4  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 1 1021A 7 4+0+3  
Метеорологија 1052S 2 2+0+0  
Органска хемија 1 1201A 10 4+1+4  
Аналитичка хемија 2 1302S 10 2+1+6  
Физичка хемија 2 1022A 7   3+0+3
Органска хемија 2 1202A 10   4+1+4
Инструментална аналитичка хемија 1303A 8   3+0+5
Основи хемије атмосфере и загађивачи ваздуха 1511S 6   3+0+3
  60  
III година 1 2
Органска хемија 3 1203S 3 3+0+0  
Структурне инструменталне методе 1221A 11 5+5+0  
Хемија природних производа 1411A 7 3+0+3  
Геохемија и загађивачи земљишта 1512S 7 3+0+4  
Биохемија 1409A 7   3+0+3
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике 1501S 8   5+0+3
Хемодинамика загађивача 1515S 7   3+0+4
Изборни предмет 2 1IP2S 10  
  60  
IV година 1 2
Биотехнологије у животној средини 1491S 7 3+0+4  
Хемија вода и отпадних вода 1513S 10 4+0+6  
Загађивачи хране 1514S 9 4+0+5  
Изборни предмет 3 1IP3S 4  
Изборни предмет 4 1IP4S 10  
Изборни предмет О 1IPOA 10  
Завршни рад 1IZRS 10   (0+10)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет О

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

По завршетку студија на студијском програму Хемичар за животну средину кандидат стиче звање "дипломирани хемичар".

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет