Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Po鑕tna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

14. 11. 2019.

image

Deveta konferencija Srpskog biohemijskog dru箃va pod naslovom "Diverzitet u biohemiji" bi鎒 odr綼na u Beogradu, u periodu od 14. do 16. novembra 2019. godine. Nau鑞i program 鎒 pokriti najaktuelnije teme na polju molekularnih nauka o 緄votu, naro鑙to biohemije i molekularne biologije. Sve informacije se mogu na鎖 na slede鎜j adresi:

www.biochemistry-conference.org.rs

[IX SBS Conference]


18. 9. 2019.

image

Seminar "Kvalitet voda" organizuje se tradicionalno (23. put) u okviru jesenje "﹌ole za za箃itu 緄votne sredine" od 18-20. septembra 2019. godine. Organizovana predavanja, diskusije i kursevi imali su brojne teme, od za箃ite resursa voda, kvaliteta vode za pi鎒, monitoringa povr筰nskih i podzemnih voda, analize i sanacije kontaminiranog sedimenta, procene rizika, tehnologija pripreme vode za pi鎒 i otpadnih voda do evropskog i nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti.

Ove godine bi鎒 obra餰ne dve teme:

  1. Problemi i re筫nja za odr緄vo snabdevanje vodom za pi鎒;
  2. Pre鑙规avanje i kontrola kvaliteta otpadnih voda.

Pored toga za u鑕snike seminara bi鎒 organizovana tri okrugla stola ili panel diskusije:

  • Od monitoringa do postrojenja za pre鑙规avanje otpadnih voda;
  • Inovacione tehnologije pre鑙规avanja otpadnih voda;
  • Primena PILOT istra緄vanja u okviru planova za bezbedno snabdevanje vodom za pi鎒.

Popodnevni rad 鎒 biti organizovan kroz dve sekcije:

  • I Sekcija: CPD kurs (eng. Course Professional Development, kurs profesionalnog usavr筧vanja): "Stru鑞a metodologija kao osnova za dono筫nje/izmenu Odluka o sanitarno-tehni鑛im uslovima za ispu箃anje otpadnih voda u javnu kanalizaciju" i
  • II Sekcija: "Zna鑑j studija za箃ite 緄votne sredine u za箃iti voda"
    (izlaganje radova studenata osnovnih, master i doktorskih studija).

Osnivanjem Fondacije "Docent dr Milena Dalmacija", omogu鎒no je i u鑕规e studenata u ﹌oli za za箃itu 緄votne sredine u okviru sekcije "Zna鑑j studija za箃ite 緄votne sredine", gde su studenti imali priliku da prezentuju rezultate svog rada i razmene do tada ste鑕na znanja.

Ove godine planira se uklju鑙vanje studenata u ostale aktivnosti 筴ole 箃o 鎒 omogu鎖ti neposredan kontakt sa privrednim subjektima i potencijalnim poslodavcima. Na Seminaru, planirano je u鑕规e oko 40 studenata osnovnih (II, III i IV godina), master i doktorskih studija. Prijavljivanjem na anketu, koja je data u prilogu, studenti sti鑥 pravo da budu oslobo餰ni pla鎍nja kotizacije, a omogu鎒no je i da dobiju do 5 ud綽enika i praktikuma izdatih od strane Katedre za hemijsku tehnologiju i za箃itu 緄votne sredine (PMF, Novi Sad), po sopstvenom izboru.

Prijava na u鑕规e vr筰 se popunjavanjem ankete u prilogu. Tako餰, u prilogu je dato i II Obave箃enje za WW 2019. Dalja obave箃enja pratiti na sajtu Departmana za hemiju, biohemiju i za箃itu 緄votne sredine, Prirodno-matemati鑛og fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu (https://www.dh.uns.ac.rs/) kao i na sajtu Water Workshop (http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs/).


4. 9. 2019.

image

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na dvadeset prvi Centralnoevropski NMR simpozijum i Skup Bruker NMR korisnika (CEUM2019), koji se odr綼va 4-5 septembra na na筫m fakultetu. Nau鑞i program 鎒 pokriti najsavremenije oblasti razvoja i primene NMR spektroskopije: od hemije prirodnih proizvoda do biohemije i od odre餴vanja strukture jedinjenja do metabolomike.

CEUM2019 zajedni鑛i organizuju Hemijski fakultet i kompanija Bruker uz asistenciju doma鎒 kompanije Donau Lab. Program konferencije je podeljen u dva dela: Centralnoevropski NMR simpozijum (dvanaest predavanja po pozivu i poster sekcija) i Skup Bruker NMR korisnika (tim Brukerovih nau鑞ika iz razvoja, kao i vode鎖 eksperti iz industrije prezentova鎒 najsavremenija dostignu鎍 iz oblasti NMR spektroskopije).

Iako se za konferenciju ne pla鎍 kotizacija, neophodno je da se zainteresovani u鑕snici registruju na sajtu konferencije: www.bruker.com/events/ceum.html

Krajnji rok za registraciju je 2. avgust 2019. Krajnji rok za slanje apstrakata je 10. avgust 2019.

Zvani鑞i jezik konferencije je engleski.

Templat za pisanje Izvoda se nalazi na sajtu konferencije, a tako餰 se moze prona鎖 i sa slede鎒g linka: https://www.bruker.com/fileadmin/user_upload/8-PDF-Docs/MagneticResonance/Events_NMR/CEUM19-NMR_Name.Surname.docx

Popunjene izvode za u鑕stvovanje na poster sekciji CEUM2019 slati na e-mail ceum2019@chem.bg.ac.rs

Najbolja posterska prezentacija bi鎒 nagra餰na iPad multimedijanim ure餫jem.

Sve informacije o konferenciji mo緀te na鎖 na internet prezentaciji konferencije:
www.bruker.com/events/ceum.html


26. 8. 2019.

image

Po箃ovane koleginice i kolege,

Molimo sve zainteresovane za u鑕规e u PROMIS pozivu da se jave koleginici Tanji Bo緄 do 25. 8. kako bismo bili u mogu鎛osti da na vreme obezbedimo svu potrebnu dokumentaciju.

Mejl tbozic@chem.bg.ac.rs, sa napomenom "Za PROMIS".

Tako餰 vas podse鎍mo da se ranije registrujete na internet stranici eUprave.

Na sajtu Fonda za nauku mo緀te prona鎖 novi Excel fajl za bud緀t u kome se mogu unositi decimalni brojevi.

Srda鑑n pozdrav,
Prodekan za nauku
Ljubodrag Vujisi

20. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za u緐 nau鑞u oblast Organska hemija. Kandidat je dr Deana Adnri, dipl. hemi鑑r, vanredni profesor HF.

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


19. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerzitea u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za ocenu nau鑞e zasnovanosti i opravdanosti predlo緀ne teme za izradu doktorske disertacije kandidata Nikoline Popovi, master biohemi鑑ra, pod naslovom:

Upotreba hidrogelova dobijenih modifikacijom polisaharida fenolnim jedinjenjima za enkapsulaciju 鎒lija i biomakromolekula

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


19. 8. 2019.

image

Zbog renoviranja Malog hemijskog amfiteatra, svi ispiti u avgustovskom ispitkom roku koji je trebalo da se odr緀 u MHA su preme箃eni u Salu za sednice. Termini adr綼vanja ispita ostaju isti.

Uprava HF

12. 8. 2019.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta sa doktoratom za u緐 nau鑞u oblast Organska hemija. Kandidat je dr 甶vota Selakovi, doktor nauka - hemijske nauke.

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja. 

12. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za ocenu rezultata nau鑞og i stru鑞og rada dr Stefana Nikoli鎍, dipl. hemi鑑ra, istra緄va鑑-saradnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje nau鑞i saradnik.

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


12. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnostic izve箃aj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Aleksandra (Branko) Stojsavljevi鎍, master hemi鑑ra pod naslovom:

Metalomika benignih i malignih oboljenja tiroidne 緇ezde

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


12. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Jovane (Veljko) Peri筫, master hemi鑑ra pod naslovom:

Koloidni hemijski nanosenzori zasnovani na luminescenciji trovalentnih jona europijuma

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


12. 8. 2019.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za ocenu rezultata nau鑞og i stru鑞og rada dr Vesne Jovanovi, dipl. biohemi鑑ra, nau鑞og saradnika Hemijskog fakulteta, kandidata za izbor u zvanje vi筰 nau鑞i saradnik.

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


12. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za izbor u zvanje istra緄va鑑-pripravnika na Katedri za biohemiju. Kandidat je Tijana Rajevi, master - biohemija.


Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


12. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora za u緐 nau鑞u oblast Biohemija. Kandidat je dr Radivoje Prodanovi, vanredni profesor HF.

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja

8. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Jovane (Milo) Stankovi, master hemi鑑ra pod naslovom:

Halofitne biljne vrste - izolovanje i karakterizacija sekundarnih metabolita

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


8. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Aleksandre (Du筧n) Radoi鑙, diplomiranog hemi鑑ra pod naslovom:

Uticaj sadr綼ja vode u mobilnoj fazi na mehanizam odvajanja malih polarnih molekula

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


8. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Mirjane (Tomica) Cvetkovi, master hemi鑑ra pod naslovom:

Metabolomi鑛a studija balkanskih vrsta roda Amphoricarpos Vis. (Asteraceae)

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


8. 8. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Marijane (Branislav) 甶vkovi, diplomiranog hemi鑑ra pod naslovom:

Sinteza, karakterizacija i biolo筴a aktivnost derivata steroidnih hidrazona

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


16. 7. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za u緐 nau鑞u oblast Organska hemija. Kandidat je Andrea Nikoli, master hemi鑑r.

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


12. 7. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za ocenu rezultata nau鑞og i stru鑞og rada dr Milana Milovanovi鎍, dipl. hemi鑑ra, istra緄va鑑 pripravnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje nau鑞i saradnik.

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


11. 7. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za ocenu rezultata nau鑞og i stru鑞og rada dr Nikole Stevanovi鎍, dipl. hemi鑑ra, asistenta HF, kandidata za izbor u zvanje nau鑞i saradnik.

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


8. 7. 2019.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora za u緐 nau鑞u oblast Op箃a i neorganska hemija. Kandidat je dr Maja Gruden-Pavlovi, vanredni profesor HF.

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


24. 6. 2019.

image

Po箃ovane koleginice i kolege,

Fond za nauku Republike Srbije raspisao je javni poziv za finansiranje projekata u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istra緄va鑑 - PROMIS.

Program je namenjen izvrsnim projektima mladih istra緄va鑑, u ranoj fazi karijere.

Ciljevi Programa su: uklju鑙vanje izvrsnih mladih istra緄va鑑 u nau鑞oistra緄va鑛i rad, ja鑑nje profesionalnih kapaciteta mladih istra緄va鑑 u ranoj fazi karijere, osposobljavanje mladih doktora nauka za rukovo餰nje projektima, osposobljavanje mladih istra緄va鑑 za konkurisanje za druge istra緄va鑛e i razvojne projekte na nacionalnom i me饀narodnom nivou, posebno u Evropskoj Uniji, kreiranje novih projektnih timova, podr筴a izvrsnim idejama i podr筴a nau鑞oistra緄va鑛om radu koji 鎒 pozitivno uticati na dru箃vo i privredu.

Program podr綼va osnovna i primenjena istra緄vanja u svim nau鑞im oblastima.

Projekti u okviru ovog Programa nemaju unapred zadate teme. Program omogu鎍va mladim doktorima nauka da defini箄 sopstvene programe istra緄vanja, oforme sopstvene timove i sara饀ju sa odgovaraju鎖m laboratorijama i istra緄va鑛im centrima u Srbiji i svetu.

Prijave projekata na ovaj javni poziv podnose se isklju鑙vo u elektronskoj formi, najkasnije u ponedeljak 02.09.2019. godine do 23.59 鑑sova po srednjoevropskom vremenu, popunjavanjem projektne prijave preko portala za eUpravu Republike Srbije: https://www.euprava.gov.rs/eusluge.

Uputstvo za pripremanje i prijavu projekata mo緀 se na鎖 ovde:
http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/Uputstvo-za-pripremanje-i-prijavu-projekata.pdf.

Projektna dokumentacija nalazi se na slede鎒m linku:
http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/Program-za-izvrsne-projekte-mladih-istrazivaca-Fonda-za-nauku-Republike-Srbije.zip.

12. 6. 2019.

image

Novi broja studentskog 鑑sopisa "Pozitron" je na sajtu!

U novom broju pro鑙tajte o istoriji zgrade u kojoj svi provodimo dosta vremena, o de筧vanjima u letnjem semestru, o vestima iz sveta, ali i tekstove na筰h novih saradnika. Tema ovog foto-konkursa je "Moja ekipa iz laba".

Pratite nas na Instagramu i Fejsbuku.
Postojimo zbog vas, pi筰te nam na pozitron@chem.bg.ac.rs.

Sre鎛o na ispitima!
Redakcija 鑑sopisa "Pozitron"

[Pozitron 15, jun 2019]

4. 4. 2019.

image

Drage koleginice i kolege,

Za studente Hemijskog fakulteta i ove godine se organizuje Stru鑞a ekskurzija. Ovogodi筺ja destinacija je Italija, uz posetu Hrvatskoj. Program putovanja kao i sve bitne informacije mo緀te prona鎖 u dokumentu koji se nalazi u prilogu. Za sve dodatne informacije, kao i prijave, mo緀te me kontaktirati putem e-mail-a student_prodekan@chem.bg.ac.rs ili putem telefona 062/547920, ili kolegu Filipa Stevanovi鎍 putem mail-a filipbiohem@gmail.com ili putem telefona 0612943245.

Srda鑑n pozdrav,
Nenad Zari, student prodekan


25. 2. 2019.

image

Dragi studenti,

U letnjem semestru 2018/19. godine termini za razgovor sa dr Tamarom Todorovi, Prodekanom za nastavu, su: svaki ponedeljak i sreda u 11:00 鑑sova u sekretarijatu Hemijskog fakulteta.

1. 10. 2018.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za 筴olsku 2018/19. godinu.

25. 6. 2018.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izve箃aj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Nikole (Jovan) Gligorijevi鎍, mastera biohemi鑑ra pod naslovom:

Uticaj posttranslacionih modifikacija fibrinogena na njegovu reaktivnost i funkciju

Izve箃aj se mo緀 pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet