Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

3. 9. 2017.

image

Konferencija Chemometrica 2017, 36. po redu koja okuplja eminentne stručnjake iz celog sveta u oblasti hemometrije, biće organizovana od 3. do 6. septembra 2017. u Đonđošu (Farkašmalj, Mađarska). Konferencija pokriva fundamente hemometrije i sve aspekte njene primene u hemiji. Više informacija možete naći u PDF dokumentu u prilogu.


28. 5. 2017.

image U nedelju 28. maja 2017. godine zbog neophodnih radova na trafo stanici u vremenu od 09:00 do 12:00 moguć je prekid snabdevanja strujom u određenim delovima zgrade. Molimo vas da preduzmete sve potrebne mere za bezbedno isključivanje i novo uključivanje uređaja.

26. 5. 2017.

image

Od petka, 26. maja, otvorena je anketa za studentsko vrednovanje pedagoškog rada nastavnika i saradnika Hemijskog fakulteta za letnji semestar školske 2016/17. godine. Anketa traje do ponedeljka, 12. juna 2017.

Studenti su dužni da popune anketu za sve nastavnike i saradnike koji im predaju ili drže vežbe na svim predmetima ponaosob. Ako se na listi nalazi neki nastavnik ili saradnik koji vam nije držao nastavu, nemojte popunjavati anketu za njega. Učestvovanje u anketi je neophodan uslov za upis sledeće godine! Ukoliko student ne želi da popuni anketni list za nekog nastavnika ili saradnika, treba da na vrhu formulara klikne na opciju "ne želim da učestvujem u ovoj anketi".

Ova anketa je usaglašena sa Pravilnikom o studentskom vrednovanju nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu ("Glasnik BU" br. 157 od 23. 9. 2010).

26. 5. 2017.

image

Kandidat mr Gordana (Milenko) Rakić, diplomirani profesor biologije i hemije braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Sinteza, karakterizacija i antitumorska aktivnost trans-kompleksa Pt(II) i Pt(IV) sa piridinskim derivatima kao ligandima

Dan i mesto odbrane: 2. 6. 2017. godine u 12 časova u Sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, Beograd. Javna odbrana disertacije će se održati pred Komisijom u sastavu:

1. dr Živoslav Tešić, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mentor,

2. dr Sanja Grgurić-Šipka, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mentor,

3. dr Siniša Radulović, naučni savetnik Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

17. 5. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Kristine Lazarević, dipl. hemičara, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


16. 5. 2017.

image Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija. Kandidat je dr Slađana Tanasković, dipl. farmaceut, docent Farmaceutskog fakulteta.

15. 5. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova kandidata i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Ajah (Mohamed) Al-Haniš, mastera biohemičara pod naslovom:

Uticaj epigalokatehin-3-galata, polifenola zelenog čaja, na stabilnost i konformacionu dinamiku apo i holo alfa-laktalbumina

Impact of epigallocatechin-3-gallate, green tea polyphenol, on apo and holo alpha-lactalbumin stability and conformation dynamics

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja.


12. 5. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Konstantina Ilijevića, dipl. hemičara, asistenta HF, kandidata za izbor u zvanje naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


8. 5. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Aleksandre (Dragomir) Mitrović, diplomiranog hemičara pod naslovom:

Fuleropirolidinske dijade i trijade: sinteza, ispitivanje elektrohemijskih osobina i hijerarhijskog samouređivanja

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


8. 5. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata mr Dijane (Dragan) Đurović, diplomiranog hemičara pod naslovom:

Ispitivanje koncentracije gvožđa, cinka i bakra i antioksidativnog statusa u majčinom mlijeku, serumu beba i majki i hrani za odojčad

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


8. 5. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Uroša (Miodrag) Gašića, mastera hemičara pod naslovom:

Fitohemijski markeri botaničkog i geografskog porekla meda

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


5. 5. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Biohemija. Kandidat je dr Vladimir Beškoski, dipl. biohemičar, docent Hemijskog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


5. 5. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije  za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Simeona (Lazar) Minića, master biohemičara pod naslovom:

Struktura, biološka aktivnost i interakcije sa proteinama fikocijanobilina i hromopeptida C-fikocijanina iz cijanobakterije Arthrospira platensis 

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


5. 5. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Tanje (Milan) Bulat, diplomiranog biologa pod naslovom:

Primena masene spektrometrije u oblasti funkcionalne proteomike na primeru Arion vulgaris i Drosophila melanogaster 

Functional Proteomics of Arion vulgaris and Drosophila melanogaster Organisms by Mass Spectrometry Approach

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


28. 4. 2017.

image Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hemija. Kandidat je dr Nenad Filipović, dipl. hemičar, docent Poljoprivrednog fakulteta.

24. 4. 2017.

image

Višegradska grupa (poznata kao "Višegradska četvorka" ili jednostavno "V4") odražava napore zemalja Centralne evropske regije da rade zajedno u velikom broju oblasti od zajedničkog interesa u okviru evropskih integracija. Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka su oduvek delile zajedničke kulturne i intelektualne vrednosti, kao i zajedničke korene u različitim religijskim tradicijama koje žele da sačuvaju i dalje jačaju, i u okviru EU.

U okviru saradnje, V4 grupa dodeljuje različite grantove za članice grupe, ali i za zemlje iz okruženja, čiji je cilj da podstakne optimalnu saradnju i demokratski razvoj u svim delovima Evrope. Saradnja u okviru Višegradske grupe je fokusirana na oblasti kulture, obrazovanja, nauke i razmene informacija.

Grantovi koji po strukturi najviše odgovaraju našim naučnicima su "Small Grants" i "Standard Grants".

U oba slučaja su uslovi apliciranja praktično isti, ali se fondovi i vreme trajanja projekta razlikuju. Zemlje zapadnog Balkana su snažno podržane da konkurišu, posebno univerziteti, fakulteti i institucije koje se bave naukom. Mogu konkurisati institucije ili pojedinci.

Izbor partnera je ključan u pisanju projekta. Svi partneri moraju imati jasan i značajan doprinos. Potrebno je pronaći saradnike iz najmanje tri zemlje članice V4 grupe, (takozvano pravilo 3xV4 pravilo). Takođe, nije neophodno uspostaviti saradnju sa institucijama, već sa pojedincima.

Teme nisu definisane, ali je poželjno da projekat ima uticaj na V4 zemlje, i da se razvija kooperacija između V4 i zemalja u regionu. Prednost u izboru imaju projekti koji daju doprinos društvu u odnosu na one koji su puka saradnja.
U jednom pozivu se može aplicirati za samo jedan projekat. Apliciranje je elektronsko, na engleskom jeziku. Formulari se mogu naći na sajtu V4 grupe.

http://visegradfund.org/grants/standard-grants/

Rokovi za prijavljivanje su 1. jun, 1. septembar i 1. decembar 2017. godine.

Generalno, potrebno je da projekti uključuju teme od značaja za društvo, da budu održivi, da uključuju mlade, da su inovativni i da imaju regionalni značaj. Oblasti od interesa su:

 1. Kultura i zajednički identitet
 2. Obrazovanje i izgradnja kapaciteta
 3. Životna sredina
 4. Demokratske vrednosti i mediji
 5. Politika i institucionalna partnerstva
 6. Naučna razmena i saradnja u istraživanjima
 7. Regionalni razvoj, preduzetništvo i turizam
 8. Društveni razvoj

U okviru teme "Obrazovanje i izgradnja kapaciteta" glavni cilj je podizanje konkurentnosti regiona kroz podizanje obučenosti građana.

Specifični ciljevi su:

 • Unapređivanje "tvrdih" i "mekih" veština (rukovođenje, komunikacija, medijacija, upravljanje projektima) za bolji pristup tržištu rada;
 • Unapređenje kontinualnog učenja za bolji pristup tržištima rada;
 • Jačanje saradnje između obrazovnih institucija (formalno i neformalno obrazovanje) i mogućnosti za obuku nastavnika;
 • Povećanje obima zajedničkih obrazovnih alata (npr metodologija, zajedničkih udžbenika, programa stažiranja, itd);
 • Razmena dobrih iskustava iz prakse u dijalogu među donosiocima odluka, organa lokalne samouprave, opština, škola i porodica.

Primarna ciljna grupa: studenti, nastavnici i treneri, poslodavci, porodice, opštine, škole, organi odlučivanja.

U okviru teme "Životna sredina" glavni cilj je promocija i strategija održivosti zaštite životne sredine u regionu.

Specifični ciljevi:

 • Podizanje svesti i edukacija o zaštiti životne sredine, klimatskim promenama i održivom razvoju (zagađenja, revitalizacije "brownfield" lokacija, vodoprivrede, itd);
 • Unapređenje regionalnih strategija vezanih za izazove u zaštite životne sredine;
 • Podsticaj za korišćenje održivih i/ili alternativnih izvora energije i transporta (podizanje svesti, agitovanje, predstavljanje dobrih praksi);
 • Povećanje svesti o implementaciji zelene ekonomije;
 • Unapređenje dijaloga između javne uprave, preduzeća i civilnog društva (učešće građana u procesu donošenja odluka);
 • Povećanje kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti u borbi sa izazovima u zaštiti životne sredine;
 • Poboljšana zaštita ugroženih vrsta i oblasti (npr rezervati prirode).

Primarna ciljna grupa: Republičke, lokalne i regionalne vlasti, civilno društvo, škole, mala i srednja preduzeća.

U okviru teme "Naučna razmena i saradnja u istraživanjima" glavni cilj je poboljšanje i stvaranje uslova za zajedničke naučno-istraživačke projekte.

Specifični ciljevi:

 • Povećanje mogućnosti za uključivanje mladih istraživača (naročito na početku karijere) kao deo borbe protiv "odliva mozgova" iz V4 regiona;
 • Razvoj regionalnih mreža/klastera malih i srednjih preduzeća, akademske zajednice i istraživačkih institucija;
 • Popularizacija nauke na regionalnom nivou (sa naglaskom na mlade);
 • Promocija zajedničkih R&D projekata van V4 regiona.

Primarna ciljna grupa: Mladi istraživači i studenti, deca i mladi, profesori, akademska zajednica, mala i srednja preduzeća, lokalne i regionalne vlasti, nedovoljno zastupljene grupe u nauci.

Za obe vrste projekata evaluacija traje do 50 dana, finansiranje projekta je potpuno i projekti traju do 12 meseci, a "Small Grants" mogu da traju i kraće, 5-6 meseci. Za "Small Grants" se dodeljuje do 6000 €, a za "Standard Grants" od 6001 do 40000 €.

Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć možete mi se obratiti mejlom, telefonom ili u kancelariji 303A, pored magacina.

Srdačan pozdrav,
Tanja Božić
e-mail: tbozic@chem.bg.ac.rs
+381-62-801-7576, +381-11-3336-803

20. 4. 2017.

image

Poštovane koleginice i kolege, studenti Hemijskog fakulteta,

Pozivamo Vas da popunite upitnik za potrebe međunarodnog projekta EUROSTUDENT. U okviru ovog upitnika biće Vam postavljena pitanja u vezi životnog standarda, mobilnosti, perspektive u pogledu zapošljivosti, kao i zadovoljstva studijama. Onlajn verziji upitnika možete pristupiti klikom na link:

https://upitnik.rcub.bg.ac.rs/index.php/493649?lang=sr-Latn

Projekat EUROSTUDENT i podaci koji će biti prikupljeni u okviru njega od značaja su jer omogućavaju poređenje studiranja i života studenata u Srbiji sa stanjem u drugim evropskim zemljama. Pored toga, bićemo u prilici da identifikujemo pozitivne i negativne strane studiranja u Srbiji, i na taj način, u skladu sa rezultatima, predložimo neka rešenja ili korake za buduće poboljšanje studentskog statusa.

Za popunjavanje upitnika biće Vam potrebno oko 20 minuta. Molimo Vas da pitanja pažljivo pročitate i odgovorite u skladu sa uputstvom. Odgovori su u potpunosti anonimni - ne postoji mogućnost da znamo ko je popunio anketu, niti da povežemo Vaše odgovore sa Vama. Prikupljeni podaci biće upotrebljeni isključivo u svrhu istraživanja.

Za sva dodatna pitanja i komentare, možete nam se obratiti putem mejla, na adresu: eurostudent@rect.bg.ac.rs.

Srdačan pozdrav,
Predsednik Konferencije univerziteta Srbije (KONUS)
akademik Vladimir Bumbaširević

1. 10. 2016.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2016/17. godinu.

16. 9. 2016.

image Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu raspisao je konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Biohemija. Kandidat je dr Steva Lević, dipl. ing. prehrambene tehnologije, asistent Poljoprivrednog fakulteta.
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet