Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

UNIVERZITET U BEOGRADU - HEMIJSKI FAKULTET

raspisuje

KONKURS

za upis studenata na master akademske studije školske 2022/23. godine
po programima akreditovanim u ciklusu 2019-2020, saglasno Bolonjskoj deklaraciji

[Info]

Opšti uslovi konkursa   –   Univerzitet u Beogradu (PDF, 1.9 MB)

Konkurs za upis na master studije na HF   (PDF, 993 KB)

Plan aktivnosti   (PDF, 48 KB)


Hemijski fakultet upisuje na master akademske studije ukupno 110 studenata na sledeće studijske programe:

 1. Hemija - 55 studenata (30 na teret budžeta i 25 samofinansirajućih)
 2. Biohemija - 30 studenata (15 na teret budžeta i 15 samofinansirajućih)
 3. Hemija životne sredine - 25 studenata (10 na teret budžeta i 15 samofinansirajućih)

Studije na Hemijskom fakultetu su akreditovane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Master akademske studije traju jednu godinu, a njihovim završetkom stiče se 60 ESPB.

Cena godišnje nastaveza samofinansirajuće studente, domaće državljane, iznosi 150.000,00 din, dok je školarina za strane državljane 3.000,00 EUR.

Kandidat strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave. Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da podnese dokaze: da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje i da vlada srpskim ili engleskim jezikom.

Uslovi za upis

Za upis master akademskih studija potrebno je najmanje 240 ESPB sa studija prvog stepena - osnovnih akademskih studija (bachelor with honours) i diploma osnovnih studija (diploma prvog stepena), kao i dodatak diplomi.

Minimalni uslov za konkurisanje za master akademske studije jeste da je kandidat u prethodnom obrazovanju stekao najmanje 60 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka.

Onda kada je to potrebno, za konkurs treba priložiti i opis sistema visokog obrazovanja u vreme stečenog obrazovanja navedenog u diplomi kao dodatak diplomi kojim se dokazuje da na prethodnom nivou postoji obrazovanje u predmetima iz oblasti hemijskih ili biohemijskih nauka ekvivalentno 60 ESPB prema aktuelnim studijskim programom matičnog fakulteta.

Za kandidate koji su završili osnovne studije prema Zakonu o visokom obrazovanju koji je važio do 2005. godine i koji na diplomi nemaju upisan broj ESPB, prilikom konkurisanje treba priložiti uverenje o položenim ispitima na osnovu kog će Komisija izvršiti ekvivalenciju prema aktuelnim studijskim programom matičnog fakulteta.

Kandidatima koji su završili prvi stepen studija na drugim fakultetima srodnih naučnih disciplina, Komisija za master i doktorske akademske studije, posle pregleda dokumenata i razmatranja programa prethodnih studija, ima pravo da odredi diferencijalne ispite koje kandidat mora da položi pre polaganja ispita sa master akademskih studija.

Bliži uslovi upisa su definisani Pravilnikom o master akademskim studijama Hemijskog fakulteta.

Napomena

Pravo upisa na studijske programe svih vrsta i nivoa studija koje organizuje Univerzitet u Beogradu i fakulteti u njegovom sastavu u školskoj 2022/23. godini imaju osobe koje su prethodne nivoe obrazovanja završile najkasnije tokom školske 2021/22. godine.

Plan aktivnosti

Nastava na master akademskim studijama počinje 17. oktobra 2022. godine.

Prijemni ispit

Polaganje prijemnog ispita je predviđeno samo u slučaju većeg broja prijavljenih kandidata od predviđenog broja za upis. Ukoliko se ukaže potreba, polaganje prijemnog ispita je planirano za 5. oktobar 2022. godine u 12 časova.

Kandidati koji konkurišu za upis na master akademske studije Hemije i Hemije životne sredine na Hemijskom fakultetu polažu zajednički prijemni ispit iz hemije. Kandidati koji konkurišu za upis na master akademske studije Biohemije na Hemijskom fakultetu polažu prijemni ispit iz biohemije. Kandidat se pri prijavi na konkurs opredeljuje za studijski program koji želi da upiše.

Rangiranje

Bodovanje i rangiranje bliže je opisano u Pravilniku o master akademskim studijama.

Potrebna dokumenta za prijavu na Konkurs:

 1. popunjena prijava (može se skinuti ovde ili se uzima u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta) koja obavezno treba da sadrži potpis mentora;
 2. overen prepis diplome osnovnih studija (za kandidate koji nisu završili Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu);
 3. uverenje o položenim ispitima na osnovnim studijama, sa brojem ESPB kod svakog ispita;
 4. za kandidate koji su osnovne studije završili van Republike Srbije - rešenje Univerziteta u Beogradu o izvršenom priznavanju visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (dodatne informacije su dostupne ovde);
 5. potvrda o uplati za konkurs 5.000,00 dinara na žiro-račun Hemijskog fakulteta (primalac: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16, Beograd; žiro račun broj: 840-1817666-82, poziv na broj 750).

Potrebna dokumenta za upis:

 1. original diplome i dodatka diplome na uvid;
 2. dve iste fotografije (4,5 x 3,5 cm, jedna se lepi na indeks, a druga na prijavni list koji se dobija prilikom upisa);
 3. za državljane Republike Srbije: VAŽEĆA LIČNA KARTA;
  za inostrane državljane: VAŽEĆI PASOŠ;
 4. izvod iz matične knjige rođenih (preporučuje se za državljane Republike Srbije);
 5. lista predmeta koje će student pohađati, potpisana od strane mentora
  formulari po studijskim programima:   hemija,   biohemija,   hemija životne sredine   (PDF, po cca. 63 KB);
 6. indeks, pravilno popunjen (kupuje se na Fakultetu);
 7. troškovi upisa (indeks, taksa za Univerzitet u Beogradu, obavezno osiguranje) iznose ukupno 1150,00 dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta 840-1817666-82 sa pozivom na broj 111 i svrhom uplate "Troškovi upisa". Dokaz o uplati priložiti uz ostala dokumenta;
 8. uplata za Zdravstveno-potporno udruženje studenata (ZPU) - opciono: 400,00 dinara uplatiti na žiro-račun 205-42492-70, svrha uplate: "Upis u akademsku 2022/23.", primalac: "Zdravstvno-potporno udruženje studenata, Balkanska 4/I, Beograd";
 9. dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente.

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Kandidati, državaljani Republike Srpske, u saglasnosti sa Sporazumom o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja ("Sl. Glasnik RS" br. 79/2005), mogu da studiraju na master akademskim studijama pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije u statusu budžetskih studenata, pod uslovom da na konačnoj rang listi to pravo ostvare.

Prema odluci dekana HF br. 662/1 od 20. 7. 2022, kandidatima državljanima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Severne Makedonije, koji podnesu izjavu da su pripadnici srpske nacionalne manjine, godišnja školarina se umanjuje i iznosi 150 000 dinara.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet