Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KONKURS ZA UPIS NA PRVU GODINU
OSNOVNIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA 2018/19.

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet

upisuje studente u prvu godinu školske 2018/19.
po programima akreditovanim u ciklusu 2013-14. godine,
saglasno Bolonjskoj deklaraciji

[Vazno]

Rang-lista prvog upisnog roka

[Info]

Opšti uslovi upisa na osnovne i integrisane akademske studije
konkurs Univerziteta u Beogradu   (PDF, 183 KB)

Politika upisa studenata na Univerzitet u Beogradu – za školsku 2018/19. godinu
odluka Senata Univerziteta u Beogradu   (PDF, 301 KB)

Stručno uputstvo MPNTR za sprovođenje upisa – za školsku 2018/19. godinu (PDF, 3.2 MB)

[Prijava]

Elektronska prijava za upis na studije
funkcioniše 11. i 12. jula 2018.

12. jul 2018. – preostalo je ukupno 49 mesta za budžet i 7 za samofinansiranje

Kandidati koji su u junskom roku 2018. godine polagali prijemni ispit iz hemije ili hemije i biologije na fakultetima Univerziteta u Beogradu - Medicinskom, Farmaceutskom, Stomatološkom, Tehnološko-metalurškom ili Veterinarskom fakultetu - mogu se upisati na Hemijski fakultet u naknadnom upisnom roku koji se organizuje uvek posle upisa kandidata koji su polagali prijemni ispit na Hemijskom fakultetu. Za upis je neophodno imati potvrdu tog fakulteta o ostvarenom broju bodova na prijemnom ispitu.

Vrsta studija Studijski program Budžet Samofinan-
siranje
Osnovne
akademske studije
Hemija 21 3
Biohemija 0 0
Hemija životne sredine 8 4
Integrisane
(osnovne i master)
akademske studije
Nastava hemije 20
UKUPNO 49 7
[Cedjenje] [Proba]

Studije na Hemijskom fakultetu su akreditovane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije (broj 612-00-00495/2013-04 od 9. 5. 2014. godine).

Student može istovremeno, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, da bude upisan na dva ili više studijskih programa koje realizuju fakulteti u sastavu Univerziteta u Beogradu i/ili druge visokoškolske ustanove u Republici Srbiji, ali može da ostvari pravo na finansiranje studija iz budžeta samo na jednom studijskom programu.

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente iznosi 102.000,00 din. Odlukom Saveta Hemijskog fakulteta omogućeno je da se ovaj iznos uplati u četiri jednake rate, i to sledećom dinamikom:

O prelasku na studije na teret budžeta videti u Statutu Hemijskog fakulteta.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje i studente strane državljane. Školarina za studente strane državljane iznosi 2500 € u dinarskoj protivvrednosti po godini studija.

Naknadni upis

Kandidati koji su polagali prijemni ispit iz hemije ili hemije i biologije na fakultetima Univerziteta u Beogradu - Medicinskom, Farmaceutskom, Stomatološkom, Tehnološko-metalurškom ili Veterinarskom fakultetu - mogu se upisati na Hemijski fakultet u naknadnom upisnom roku koji se organizuje uvek posle upisa kandidata koji su polagali prijemni ispit na Hemijskom fakultetu.

Naknadni upis će početi 11. 7. 2018. godine i trajaće do popunjavanja slobodnih mesta. Termini planirani za naknadni upis su 11. i 12. 7. 2018. godine od 9:00 do 15:00 časova, kao i 13. 7. 2018. godine od 9:00 do kraja dana. Hemijski fakultet zadržava pravo da po popunjavanju preostalih mesta i pre 13. 7. 2018. godine obustavi naknadni upis kandidata.

Informacija o broju preostalih mesta će biti ažurirana na Internet stranici Hemijskog fakulteta (www.chem.bg.ac.rs) na svaka dva sata tokom naknadnog upisa.

Za naknadni upis potrebna su sledeća dokumenta:

 1. POTVRDA O POLAGANjU PRIJEMNOG ISPITA IZ HEMIJE ILI HEMIJE I BIOLOGIJE od tekuće godine
 2. UPLATNICA od 2.500,00 din. na žiro-račun Hemijskog fakulteta
  broj 840-1817666-82, poziv na broj 750
 3. OVERENE FOTOKOPIJE DOKUMENATA:
  • 4 svedočanstva srednje škole
  • diploma
 4. ORIGINAL IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH
 5. PRIJAVNI LIST (pravilno popunjen, dobija se u Studentskoj službi)
 6. INDEKS (pravilno popunjen, kupuje se na Fakultetu)
 7. DVE FOTOGRAFIJE dimenzija 3,5 × 4,5 cm (jedna se lepi na indeks)
 8. ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE:
  • UGOVOR (dobija se u Studentskoj službi HF)
  • DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE u iznosu od 102.000,00 din. (25.500,00 din. pri upisu)
   na žiro-račun Hemijskog fakulteta broj: 840-1817666-82, poziv na broj 700
 9. Za državljane Republike Srbije:   VAŽEĆA LIČNA KARTA (na uvid)
  Za inostrane državljane:   VAŽEĆI PASOŠ
 10. UPLATA ZPU (po želji)

TROŠKOVI UPISA (indeks, taksa za Univerzitet, ZPU, osiguranje) - plaćaju se na Fakultetu.

Uplata naknade za prijavu na konkurs

Uplatnicu popuniti na sledeći način:

Uplatu možete izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti.

Rangiranje

Kandidat može da ostvari najviše 100 poena: uspeh u srednjoj školi nosi najviše 40 poena (zbir prosečnih ocena četiri razreda srednje škole množi se sa dva), dok se rezultat na prijemnom ispitu boduje od 0 do 60 poena. Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe Hemija, Hemija životne sredine i Nastava hemije polažu prijemni ispit iz hemije, koji nosi 60 poena. Za upis na studijski program Biohemija kandidati polažu prijemne ispite iz hemije i biologije, pri čemu oba prijemna ispita nose po 30 poena. Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta na Republičkom takmičenju, odnosno na međunarodnom takmičenju iz hemije ili biologije, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita. Ovim kandidatima se prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje sa maksimalnim brojem bodova.

Kandidat ima pravo da istovremeno konkuriše za upis na dva ili više studijskih programa. Kandidat ne može da se upiše na studijski program koji nije naveo među svojim željama za upis.

Za svaki studijski program, Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu prijavljenih kandidata, na osnovu ukupnog broja poena stečenih prema navedenim kriterijumima. Za upis na teret budžeta kandidat mora da ima najmanje 51 poen i da se nalazi na konačnoj listi do broja odobrenog za upis studenata na teret budžeta, odnosno najmanje 30 poena za upis u statusu samofinansirajućeg studenta i da se nalazi na konačnoj listi do broja odobrenog za upis samofinasnirajućih studenata. Prednost prilikom upisa na dati studijski program imaju kandidati koji su taj studijski program izabrali kao prvu želju.

Ukoliko se kandidat koji je ostvario pravo upisa ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati narednog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi. Ukoliko posle završetka upisa ostane slobodnih mesta, Fakultet organizuje naknadni upisni rok, za kandidate koji su polagali prijemni ispit iz hemije, ili hemije i biologije, na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu, uz potvrdu tog fakulteta o polaganju prijemnog ispita sa brojem ostvarenih poena.

Učesnik konkursa koji smatra da prijemni ispit nije obavljen regularno ili da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen konkursom može da uloži žalbu.

Posle odlučivanja po prispelim žalbama, Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu listu svih kandidata sa naznačenim brojem bodova. Kandidati se upisuju na osnovu konačne rang liste. Ukoliko se kandidat koji je ostvario pravo upisa ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati narednog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

NAPOMENA: Kandidat koji je bio na konačnoj rang listi, a nije se upisao u predviđenom roku, definitivno gubi pravo na upis.


Za sve dodatne informacije na raspolaganju je Studentska služba Fakulteta, na telefon 011 / 333 66 78.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet