Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

UNIVERZITET U BEOGRADU - HEMIJSKI FAKULTET

raspisuje

KONKURS

za upis studenata na doktorske akademske studije školske 2022/23. godine
po programima akreditovanim u ciklusu 2019-2020, saglasno Bolonjskoj deklaraciji

[Vazno]

Privremena rang-lista (po prvoj želji)

[Info]

Opšti uslovi konkursa   –   Univerzitet u Beogradu (PDF, 2 MB)

Konkurs za upis na doktorske studije na HF   (PDF, 863 KB)

Plan aktivnosti   korigovan (PDF, 37 KB)


Hemijski fakultet upisuje na doktorske akademske studije ukupno 70 studenata na sledeće studijske programe:

 1. Hemija - 50 studenata (30 na teret budžeta i 20 samofinansirajućih)
 2. Biohemija - 20 studenata (10 na teret budžeta i 10 samofinansirajućih)

Studije na Hemijskom fakultetu su akreditovane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Doktorske akademske studije traju tri godine, a njihovim završetkom stiče se 180 ESPB.

Cena godišnje nastaveza samofinansirajuće studente, domaće državljane, iznosi 204.000,00 din, dok je školarina za strane državljane 9.000,00 EUR.

Kandidat strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave. Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da podnese dokaze: da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje i da vlada srpskim ili engleskim jezikom.

Uslovi za upis

Doktorske akademske studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu mogu da upišu kandidati koji ispunjavaju sve uslove iz jedne od sledećih tačaka:

 1. završene osnovne (bachelor with honours / bachelor) i master (master), odnosno integrisane akademske studije u ukupnom obimu od 300 ESPB, najmanje 90 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka i ukupna prosečna ocena najmanje 8,00;
 2. završene osnovne (bachelor with honours / bachelor) i master (master), odnosno integrisane akademske studije u ukupnom obimu od 300 ESPB, najmanje 90 ESPB u predmetima iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka, ukupna prosečna ocena manja od 8,00 i najmanje jedan naučni rad iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka objavljen u međunarodnom časopisu sa SCI liste;
 3. završene osnovne studije po zakonima koji su važili do 2005. godine - sa diplomom bez upisanih ESPB (stečeno zvanje ekvivalentno zvanju master), najmanje jedna četvrtina od ukupno položenih predmeta iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka, prosečna ocena najmanje 8,00;
 4. završene osnovne studije po zakonima koji su važili do 2005. godine - sa diplomom bez upisanih ESPB (stečeno zvanje ekvivalentno zvanju master), najmanje jedna četvrtina od ukupno položenih predmeta iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka, prosečna ocena na osnovnim studijama manja od 8,00, i najmanje jedan naučni rad iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka objavljen u međunarodnom časopisu sa SCI liste;

Bliži uslovi upisa su definisani Pravilnikom o doktorskim akademskim studijama Hemijskog fakulteta.

Važno

Pravo upisa na studijske programe svih vrsta i nivoa studija koje organizuje Univerzitet u Beogradu i fakulteti u njegovom sastavu u školskoj 2022/23. godini imaju osobe koje su prethodne nivoe obrazovanja završile najkasnije tokom školske 2021/22. godine.

Plan aktivnosti

Napomena:
Plan aktivnosti je korigovan kako bi se uskladio sa rokom za prijavljivanje projekata za program "Prizma".

Rangiranje

Bodovanje i rangiranje bliže je opisano u Pravilniku o doktorskim akademskim studijama.

Potrebna dokumenta za prijavu na Konkurs:

 1. popunjena prijava (može se skinuti ovde ili se uzima u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta) koja obavezno treba da sadrži potpis mentora;
 2. overen prepis diplome prethodno završenih studija (za kandidate koji nisu završili Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu);
 3. uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim studijama, sa brojem ESPB kod svakog ispita;
 4. za kandidate koji su prethodne studije završili van Republike Srbije - rešenje Univerziteta u Beogradu o izvršenom priznavanju visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (dodatne informacije su dostupne ovde);
 5. potvrda o uplati za konkurs 5.000,00 dinara na žiro-račun Hemijskog fakulteta (primalac: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16, Beograd; žiro račun broj: 840-1817666-82, poziv na broj 750).

Potrebna dokumenta za upis:

 1. originali diploma i dodataka diploma na uvid;
 2. dve iste fotografije (4,5 x 3,5 cm, jedna se lepi na indeks, a druga na prijavni list koji se dobija prilikom upisa);
 3. za državljane Republike Srbije: VAŽEĆA LIČNA KARTA;
  za inostrane državljane: VAŽEĆI PASOŠ;
 4. izvod iz matične knjige rođenih (preporučuje se za državljane Republike Srbije);
 5. lista predmeta koje će student pohađati, potpisana od strane mentora
  formulari po studijskim programima:   hemija,   biohemija   (PDF, po cca. 40 KB);
 6. indeks, pravilno popunjen (kupuje se na Fakultetu);
 7. troškovi upisa (indeks, taksa za Univerzitet u Beogradu, obavezno osiguranje) iznose ukupno 1150,00 dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta 840-1817666-82 sa pozivom na broj 111 i svrhom uplate "Troškovi upisa". Dokaz o uplati priložiti uz ostala dokumenta;
 8. uplata za Zdravstveno-potporno udruženje studenata (ZPU) - opciono: 400,00 dinara uplatiti na žiro-račun 205-42492-70, svrha uplate: "Upis u akademsku 2022/23.", primalac: "Zdravstvno-potporno udruženje studenata, Balkanska 4/I, Beograd";
 9. dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente.

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Kandidati, državaljani Republike Srpske, u saglasnosti sa Sporazumom o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja ("Sl. Glasnik RS" br. 79/2005), mogu da studiraju na doktorskim akademskim studijama pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije u statusu budžetskih studenata, pod uslovom da na konačnoj rang listi to pravo ostvare.

Prema odluci dekana HF br. 662/1 od 20. 7. 2022, kandidatima državljanima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Severne Makedonije, koji podnesu izjavu da su pripadnici srpske nacionalne manjine, godišnja školarina se umanjuje i iznosi 204 000 dinara.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet